Đề Xuất 5/2023 # Adjectives That Start With D # Top 14 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 5/2023 # Adjectives That Start With D # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Adjectives That Start With D mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Starting with DA

dabbled

dacitic

dactylic

daedal

daft

daily

dainty

daisylike

dalmatian

damaged

damaging

damascene

damask

damn

damnable

damnatory

damned

damning

damp

dampish

danceable

dandified

dandy

dandyish

dangerous

danish

dank

dantean

dantesque

dapper

dappled

daredevil

daring

dark

darkened

darkening

darkish

darkling

darling

darned

darwinian

dashed

dashing

dastard

dastardly

datable

dateable

dated

dateless

daughterly

daunted

daunting

dauntless

daylong

dazed

dazzled

dazzling

Starting with DE

dead

deadened

deadening

deadlocked

deadly

deadpan

deaf

deafened

deafening

dear

deathless

deathlike

deathly

debased

debasing

debatable

debauched

debile

debilitated

debilitating

debilitative

debonair

debonaire

deboned

debonnaire

decadent

decalescent

decapitated

decasyllabic

decayable

decayed

deceased

deceitful

decent

decentralised

decentralising

decentralized

decentralizing

deceptive

decided

deciding

deciduous

decimal

decipherable

deciphered

decisive

deckled

declamatory

declarable

declarative

declaratory

declared

declassified

declivitous

decollete

decomposable

decompositional

decompound

deconsecrated

deconstructionist

decorated

decorative

decorous

decreased

decreasing

decreed

decrepit

decrescendo

decumbent

decurved

decussate

dedicated

dedifferentiated

deducible

deductible

deductive

deep

deepening

defamatory

defeasible

defeated

defective

defenceless

defendable

defending

defenseless

defensible

defensive

deferent

deferential

defervescent

defiant

deficient

defiled

definable

defined

definite

definitive

deflated

deflationary

deflective

defoliate

defoliated

deformational

deformed

deft

defunct

degage

degenerate

degenerative

degraded

degrading

degressive

dehiscent

dehumanised

dehumanized

dehydrated

deictic

deific

deist

deistic

dejected

delayed

delectable

deleterious

deliberate

deliberative

delible

delicate

delicious

delighted

delightful

delimited

delineate

delineated

delineative

delinquent

deliquescent

delirious

deliverable

delphian

delphic

deltoid

delusional

delusive

delusory

deluxe

demagogic

demagogical

demanding

demeaning

demented

democratic

demode

demographic

demolished

demoniac

demoniacal

demonic

demonstrable

demonstrated

demonstrative

demoralised

demoralising

demoralized

demoralizing

demosthenic

demotic

demulcent

demure

demythologised

demythologized

denary

denatured

denaturised

denaturized

dendriform

dendritic

dendroid

dendroidal

deniable

denigrating

denigrative

denigratory

denominational

denotative

denotive

dense

dental

dentate

dented

denticulate

denudate

denuded

denumerable

denunciative

denunciatory

departed

departmental

dependable

dependant

dependent

depicted

depictive

depilatory

depilous

depletable

depleted

deplorable

depopulated

depraved

deprecating

deprecative

deprecatory

depreciating

depreciative

depreciatory

depressant

depressed

depressing

deprived

deranged

derelict

derisive

derisory

derivable

derivational

derivative

derived

dermal

dermatologic

dermatological

dermic

derogative

derogatory

descendant

descendent

descending

describable

described

descriptive

desecrated

desegrated

desensitising

desensitizing

deserted

deserved

deserving

desiccate

desiccated

designate

designative

designed

designing

desirable

desired

desirous

deskbound

desolate

despairing

desperate

despicable

despised

despiteful

despoiled

despondent

despotic

despotical

destined

destitute

destroyable

destroyed

destructible

destructive

desultory

detachable

detached

detailed

detectable

detected

detergent

determinable

determinant

determinate

determinative

determined

determining

deterministic

deterrent

detersive

detestable

detested

detonative

detractive

detrimental

deuced

deuteranopic

devalued

devastating

developed

developing

developmental

deviant

deviate

devilish

devious

devoid

devoted

devotional

devouring

devout

deweyan

dewy

dexter

dexterous

dextral

dextrorotary

dextrorotatory

dextrorsal

dextrorse

dextrous

Starting with DI

diabatic

diabetic

diabolic

diabolical

diachronic

diacritic

diacritical

diadromous

diagnosable

diagnostic

diagonal

diagonalizable

diagrammatic

diagrammatical

dialectal

dialectic

dialectical

diamagnetic

diamantine

diametral

diametric

diametrical

dianoetic

diaphanous

diaphoretic

diaphyseal

diaphysial

diarrheal

diarrheic

diarrhetic

diarrhoeal

diarrhoeic

diarrhoetic

diastolic

diatomic

diatonic

diazo

dicarboxylic

dicey

dichotomous

dichromatic

dickensian

dickey

dicky

diclinous

dicotyledonous

dictated

dictatorial

dictyopteran

didactic

didactical

diestrous

diestrual

dietary

dietetic

dietetical

different

differentiable

differential

differentiated

difficult

diffident

diffuse

diffused

diffusing

diffusive

digestible

digestive

dighted

digital

digitate

digitigrade

dignified

dignifying

digressive

dilapidated

dilatory

dilettante

dilettanteish

dilettantish

diligent

dilute

diluted

diluvial

diluvian

dim

dimensional

dimensioning

diminished

diminishing

diminuendo

diminutive

dimmed

dimorphic

dimorphous

dingy

dinky

diocesan

dioecian

dioecious

dioestrous

dioestrual

dionysian

diploid

diplomatic

diplomatical

dipolar

dipped

dipterous

dipylon

dire

direct

directed

directing

directional

directionless

directive

direful

dirigible

dirt

dirty

disabled

disabling

disabused

disaffected

disagreeable

disappointed

disappointing

disapproving

disarming

disarranged

disarrayed

disastrous

disavowable

disbelieving

discalceate

discalced

discarded

discernable

discernible

discerning

discharged

disciform

disciplinal

disciplinary

disciplined

disclike

disclosed

discoid

discoidal

discombobulated

discomfited

discomposed

discomycetous

disconcerted

disconcerting

disconfirming

disconnected

disconsolate

discontent

discontented

discontinued

discontinuous

discordant

discorporate

discouraged

discouraging

discourteous

discoverable

discovered

discreditable

discredited

discreet

discrepant

discrete

discretional

discretionary

discriminable

discriminate

discriminating

discriminative

discriminatory

discursive

disdainful

diseased

disembodied

disenchanted

disenchanting

disenfranchised

disentangled

disfigured

disfranchised

disgraced

disgraceful

disgruntled

disguised

disgusted

disgustful

disgusting

disharmonious

disheartened

disheartening

dished

disheveled

dishevelled

dishonest

dishonorable

dishonored

dishonourable

dishy

disillusioned

disillusioning

disinclined

disinfectant

disingenuous

disinherited

disintegrable

disintegrative

disinterested

disjoined

disjoint

disjointed

disjunct

disjunctive

disklike

dislikable

disliked

dislocated

dislogistic

disloyal

dismal

dismantled

dismayed

dismaying

dismissed

dismissible

dismissive

disobedient

disobliging

disordered

disorderly

disorganised

disorganized

disoriented

disorienting

disparaging

disparate

dispassionate

dispensable

dispensed

dispersed

dispersive

dispirited

dispiriting

displeased

displeasing

disposable

disposed

dispossessed

disproportional

disproportionate

disputable

disputatious

disputative

disputed

disqualified

disqualifying

disquieted

disquieting

disregarded

disreputable

disrespectful

disrupted

disruptive

dissatisfactory

dissatisfied

dissected

disseminative

dissentient

dissenting

dissentious

dissident

dissilient

dissimilar

dissimulative

dissipated

dissociable

dissociative

dissoluble

dissolute

dissolvable

dissolved

dissonant

dissuasive

distaff

distal

distant

distasteful

distensible

distinct

distinctive

distinguishable

distinguished

distortable

distorted

distracted

distrait

distraught

distressed

distressful

distressing

distributed

distributional

distributive

distrustful

disturbed

disturbing

disunited

disused

disyllabic

dithyrambic

diurnal

divalent

divergent

diverging

divers

diverse

diversified

diversionary

diverted

diverting

dividable

divided

divinatory

divine

divisible

divisional

divisive

divorced

dizygotic

dizygous

dizzy

Starting with DJ

djiboutian

Starting with DO

doable

docile

doctoral

doctorial

doctrinaire

doctrinal

documental

documentary

documented

doddering

doddery

dodgy

dogged

dogging

doglike

dogmatic

dogmatical

dolabrate

dolabriform

doleful

dolichocephalic

dolichocranial

dolichocranic

dolomitic

dolorous

dolourous

doltish

domed

domestic

domesticated

domiciliary

dominant

dominated

dominating

domineering

dominical

dominican

donatist

done

donnean

donnian

donnish

doomed

doped

dopey

dopy

dorian

doric

dormant

dormie

dormy

dorsal

dorsoventral

dosed

dostoevskian

dostoyevskian

doting

dotted

dotty

double

doubled

doubtful

doubting

doughy

dour

dovish

dowdy

dowered

dowerless

down

downbound

downcast

downfield

downhearted

downhill

downlike

downmarket

downright

downscale

downstage

downstair

downstairs

downstream

downtown

downtrodden

downward

downwind

downy

dozen

dozy

Starting with DR

drab

draconian

drafty

dragging

draggled

drained

draining

dramatic

dramaturgic

dramaturgical

draped

drastic

draughty

drawn

dread

dreaded

dreadful

dreamed

dreamless

dreamlike

dreamy

drear

dreary

drenched

dress

dressed

dressy

dried

drifting

drilled

drinkable

dripless

drippy

driven

driving

drizzling

drizzly

droll

drooping

droopy

dropping

dropsical

drowsing

drowsy

drudging

drugged

drugless

drumhead

drunk

drunken

drupaceous

dry

Starting with DU

dual

dualistic

dubious

dubitable

ducal

duckbill

ductile

ductless

dud

due

dulcet

dull

dulled

dumb

dumbfounded

dumbfounding

dumbstricken

dumbstruck

dumfounded

dumfounding

dummy

dumpy

dun

duncical

duncish

duodecimal

duodenal

duple

duplex

duplicable

duplicatable

duplicate

duplicitous

durable

dural

dusky

dustlike

dusty

dutch

duteous

dutiable

dutiful

Starting with DW

dwarfish

dwindling

Starting with DY

dyadic

dyed

dying

dynamic

dynamical

dynastic

dysfunctional

dysgenic

dyslectic

dyslexic

dyslogistic

dyspeptic

dysphemistic

dysphoric

dysplastic

dyspneal

dyspneic

dyspnoeal

dyspnoeic

dystopian

More Categories for the Adjectives Starting with D

The section for the Shortest/Longest Adjectives contains adjectives with the least and the most number of letters, while the Interesting Adjectives category presents adjectives that can add flair to your speech or writing. The lists of Positive Adjectives contain descriptive words for the desirable qualities of a person, event, or place, while the Negative Adjectives lists consist of those which describe the undesirable characteristics of a person, event, or place.

For the Heroic Adjectives category, the descriptive words included are simply those which describe a hero or a heroine or their deeds. Moreover, the next category which is the Sporty Adjectives is composed of words which modifies a person who participates in sports or other physical activities. Lastly, the Romantic Adjectives list includes adjectives that are commonly used to express romantic love or to describe a loved one.

Aside from enumerating adjectives, this article also provides the meaning of each adjective and an example on how the word is used.

Interesting Adjectives

daffy:silly; mildly eccentric.

–      daffy anecdotes

doltish: heavy and dull and stupid

–      doltish character

draconian: of or relating to Draco or his harsh code of laws

–      Draconian measures

dubious: fraught with uncertainty or doubt

–      dubious compliment

dulcet: pleasing to the ear

–          the dulcet tones of the cello

Positive Adjectives to Describe a Person

dependable: worthy of reliance or trust

–          dependable worker

desirable: worth having or seeking or achieving

–      a desirable suitor

devoted: dedicated exclusively to a purpose or use

–      devoted to poetry

devout: deeply religious

–      devout Christian

docile: willing to be taught or led or supervised or directed

–      docile student

Positive Adjectives to Describe an Event

diplomatic: using or marked by tact in dealing with sensitive matters or people

–          diplomatic affairs

diverse: many and different

–      diverse treatment methods

dramatic: suitable to or characteristic of drama

–          dramatic entrance

dramaturgical: relating to the technical aspects of drama

–      dramaturgical scene

dreamlike: resembling a dream

–      dreamlike experience

Positive Adjectives to Describe a Place

delightful: greatly pleasing or entertaining

–      delightful casino

deluxe: elegant and sumptuous; ostentatiously rich and superior in

–      deluxe hotel room

democratic: representing or appealing to or adapted for the benefit of the people at large

–      democratic country

–          developed city

domestic: of or relating to the running of a home or to family relations; existing or occurring inside a particular country; not foreign or international

–          domestic town

Negative Adjectives to Describe a Person

deceitful: marked by deliberate deceptiveness especially by pretending one set of feelings and acting under the influence of another

–          she was a deceitful scheming little thing

disruptive: characterized by unrest or disorder or insubordination

–          disruptive behavior

dogmatic: characterized by assertion of unproved or unprovable principles

–          dogmatic old man

domineering: assert one’s will over another in an arrogant way.

–          domineering wife

dumb: unable to speak, most typically because of congenital deafness; stupid

–          dumb child

Negative Adjectives to Describe an Event

destructive: causing destruction or much damage

–          destructive interference

distressing: bad; unfortunate

–          distressing life events

dreadful: extremely disagreeable and unpleasant; causing fear or dread or terror

–      dreadful storm

dreary: dull, bleak, and lifeless; depressing

–          dreary outcome

dull: lacking interest or excitement

–          dull house party

Negative Adjectives to Describe a Place

dank: unpleasantly cool and humid

–          dank prison cell

disgusting: highly offensive; arousing aversion or disgust

–      disgusting man-made canal

disorderly: lacking organization; untidy

–      disorderly room

drafty: cold and uncomfortable because of currents of cool air

–          drafty old cabin

dusty: covered with, full of, or resembling dust.

–      dusty library

Heroic Adjectives

dauntless: invulnerable to fear or intimidation

–          dauntless explorers

debonair: having a cheerful, lively, and self-confident air

–          debonair gentleman

decisive: having or showing the ability to make decisions quickly and effectively.

–          a decisive blow

determined: strongly motivated to succeed

–          determined to save her

dogged: stubbornly unyielding

–          dogged persistence

Sporty Adjectives

deft: skillful in physical movements; especially of the hands

–          deft tennis player

deserving: worthy of being treated in a particular way

–          deserving of the title

dextrous: possessing or done with dexterity

–      dextrous team captain

distinguished: used of a person’s appearance or behavior; befitting an eminent person

–          distinguished athlete

dynamic: characterized by constant change, activity, or progress

–          dynamic basketball team

Romantic Adjectives

dainty: delicately beautiful

–      dainty apperance

dandyish: affecting extreme elegance in dress and manner

–      dandyish teenager

darling: beloved

–      darling wife

–      dashing beauty

dazzling: shining intensely

–          dazzling night gown

Shortest Adjectives

dim: lacking in light

–          dim light

dry:free from moisture or liquid; not wet or moist.

–          dry eye

dud: failing to detonate; especially not charged with an active explosive

–          dud mine

due: owed and payable immediately or on demand

–          payment is due

dun: of a dull greyish brown to brownish grey color

–          dun and dreary prairie

daft: informal or slang terms for mentally irregular

–          daft husband

damn: expletives used informally as intensifiers

–          turn that damn thing off!

damp: slightly wet

–          damp clot

dank: unpleasantly cool and humid

–          dank cellar

dark: with little or no light

–          it’s too dark to see much

Longest Adjectives

deconstructionist: of or concerned with the philosophical theory of literature known as deconstructionism – deconstructionist principles

dedifferentiated: having experienced or undergone dedifferentiation or the loss of specialization in form or function

–          the most severely dedifferentiated of all schizophrenic patients

disproportionate: not proportionate

–          disproportionate shares

decompositional: causing organic decay

–          decompositional reactions

discombobulated: having self-possession upset; thrown into confusion

–          the hecklers pelted the discombobulated speaker

disenfranchised: deprived of the rights of citizenship especially the right to vote

–          disenfrenchised masses took to the streets

disproportional: out of proportion

–          disproportional elements

dissatisfactory: not up to expectations

–          dissatisfactory performance

distinguishable: capable of being perceived as different or distinct

–          a project distinguishable into four stages

This article can serve as a reference if you are at a loss for adjectives that can best describe a specific person, place, thing or event. Through these lists, you will learn about new word options and enhance your vocabulary.

Please Share

Adjectives That Start With Z

Starting with ZA

zaftig

zairean

zairese

zambian

zany

zapotec

Starting with ZE

zealous

zenithal

zero

zeroth

zestful

zesty

Starting with ZI

zigzag

zillion

zimbabwean

zionist

zippy

Starting with ZO

zodiacal

zoftig

zoic

zolaesque

zonal

zonary

zoological

zoonotic

zoophagous

zoroastrian

Starting with ZY

zygodactyl

zygomatic

zygomorphic

zygomorphous

zygotic

zymoid

zymolytic

zymotic

Interesting Categories for the Adjectives Starting with Z

This article focuses on those which start with the letter Z. Aside from listing out the adjectives, the meaning and an example regarding the proper usage of the adjective are also included. These categories can be of great help to those who want to improve their vocabulary and learn about new adjectives that they can use in their everyday speech or writing.

Adjectives that Start with Z

Interesting Adjectives

zaftig: (of a female body) healthily plump and vigorous

zaftig actresses were popular

zenithal: relating to or located at or near the zenith

a zenithal map

zionist: relating to or characteristic of a supporter of Zionism

the Zionist movement

zoophagous: carnivorous

zoophagous animal

zymotic: relating to or caused by infection

a zymotic disease

Positive Adjectives to Describe a Person

zealous: marked by active interest and enthusiasm

a zealous sports fan

zesty:  lively and pleasing

a zesty young woman

Positive Adjectives to Describe an Event

zestful: marked by spirited enjoyment

zestful performance by the opera

zany: amusingly unconventional and idiosyncratic

his zany humor

Positive Adjectives to Describe a Place

zonal: associated with or divided into zones; relating to or of the nature of a zone

zonal frontier

Negative Adjectives to Describe a Place

zigzag: having short sharp turns or angles

zigzag road

Sporty Adjectives

zippy: marked by lively action

a zippy player

Shortest Adjectives

zany: like a clown

a zany sense of humor

zero: indicating the absence of any or all units under consideration

a zero score

zoic: pertaining to animals or animal life or action

their gods are zoic

zesty: marked by spirited enjoyment; having an agreeably pungent taste

zesty salad dressing

zippy: marked by lively action

zippy performer

zonal: associated with or divided into zones

a zonal pattern of cell structure

zaftig: (of a female body) healthily plump and vigorous

zaftig lady

zeroth: preceding even the first

zeroth approximation

zigzag: having short sharp turns or angles

a zigzag route

zoftig: (of a female body) healthily plump and vigorous

zoftig gospel singer

Longest Adjectives

zygomorphous: capable of division into symmetrical halves by only one longitudinal plane passing through the axis

a zygomorphous flower

zoroastrian: of or pertaining to Zoroaster or the religion he founded

a zoroastrian ritual

zygomorphic: capable of division into symmetrical halves by only one longitudinal plane passing through the axis

zygomorphic plant species

zimbabwean: of or relating to or characteristic of Zimbabwe or its people

Zimbabwean immigrant

zoological: concerning the study of animals and their classification and properties; of or relating to animals or animal groups

a zoological research

zoophagous: (of animals) carnivorous

a zoophagous creature

zygodactyl: (of bird feet) having the first and fourth toes directed backward the second and third forward

a zygodactyl bird

zolaesque: in the manner of Emile Zola

a zolaesque tragedy

zygomatic: of or relating to the cheek region of the face

a zygomatic implant

zymolytic: of or relating to or causing fermentation

a zymolytic factory

Please Share

Adjectives That Start With V

Starting with VA

vacant

vaccinated

vacillant

vacillating

vacuolate

vacuolated

vacuous

vagabond

vagal

vagile

vaginal

vagrant

vague

vain

vainglorious

valedictory

valent

valetudinarian

valetudinary

valiant

valid

validated

validating

validatory

valorous

valuable

valued

valueless

valved

valvular

vaned

vanilla

vanished

vanquishable

vapid

vaporific

vaporish

vaporizable

vaporized

vaporous

vapourific

vapourisable

vapourised

vapourish

vapourous

variable

variant

varicelliform

varicolored

varicoloured

varicose

varied

variegated

variform

variolar

variolic

variolous

various

varnished

varying

vascular

vasiform

vasomotor

vast

vatic

vatical

vaulted

vaulting

Starting with VE

vedic

vegetal

vegetational

vegetative

vegetive

vehement

vehicular

veiled

veinal

veined

veinlike

velar

velvet

velvety

venal

vendable

vendible

venerable

venerating

venereal

venetian

venezuelan

vengeful

venial

venomed

venomous

venose

venous

vented

ventilated

ventilatory

ventral

ventricose

ventricous

ventricular

venturesome

venturous

veracious

verbal

verbalised

verbalized

verbatim

verbose

verboten

verdant

veridical

verifiable

verificatory

verified

verifying

verisimilar

veritable

vermicular

vermiculate

vermiculated

vermiform

vermilion

vermillion

verminous

vernacular

vernal

verrucose

versatile

versed

vertebral

vertebrate

vertical

verticillate

verticillated

vertiginous

very

vesical

vesicant

vesicatory

vesicular

vestal

vested

vestiary

vestibular

vestigial

vestmental

vestmented

veteran

veterinary

vexatious

vexed

vexing

Starting with VI

vi

viable

viatical

vibrant

vibrational

vibratory

vibrionic

vicarial

vicarious

vicenary

vicennial

viceregal

vicinal

vicious

victimised

victimized

victorian

victorious

viennese

vietnamese

viewable

viewless

vigesimal

vigilant

vigorous

vile

villainous

vinaceous

vincible

vindicated

vindicatory

vindictive

vinegarish

vinegary

vinous

violable

violated

violative

violent

violet

viral

virgin

virginal

viricidal

virile

virological

virtual

virtuoso

virtuous

virucidal

virulent

visaged

visceral

viscid

viscoelastic

viscometric

viscosimetric

viscous

viselike

visible

visionary

visored

visual

visualised

visualized

vital

vitalizing

vitiated

vitiliginous

vitreous

vitrified

vitriolic

vituperative

vivace

vivacious

vivid

viviparous

vixenish

Starting with VO

vocal

vocalic

vocational

vocative

vociferous

voguish

voiced

voiceless

void

voidable

volant

volar

volatile

volatilisable

volatilised

volatilizable

volatilized

volcanic

volitional

voltaic

voltarean

voltarian

voluble

volumed

volumetric

volumetrical

voluminous

voluntary

volunteer

voluptuary

voluptuous

volute

voluted

voracious

voteless

votive

vowellike

voyeuristic

voyeuristical

Starting with VU

vulcanised

vulcanized

vulgar

vulnerable

vulpecular

vulpine

vulturine

vulturous

vulval

vulvar

Interesting Categories for the Adjectives Starting with V

The Interesting Adjectives category consists of adjectives which can make the speech or text more enjoyable to read or hear. This article also has Positive Adjectives and Negative Adjectives lists which are composed of words that describe the favorable and unfavorable qualities of a person, event or place.

Additionally, a Heroic Adjectives category is also included which lists out some of the descriptive words that are commonly used to refer to a hero/heroine, as well as their heroic deeds. For the Sporty Adjectives list, the adjectives included are those which describe an athletic or sporty person.

Adjectives that Start with V

Interesting Adjectives

vagabond: having no settled home

a vagabond tribe

vagrant: characteristic of, relating to, or living the life of a vagrant

vagrant beggars

vague: of uncertain, indefinite, or unclear character or meaning

many patients suffer vague symptoms

vehement: showing strong feeling; forceful, passionate, or intense

her voice was low but vehement

vociferous: vehement or clamorous

he was a vociferous opponent of the takeover

Positive Adjectives to Describe a Person

venturesome: willing to take risks or embark on difficult or unusual courses of action

a venturesome investor

vigilant: keeping careful watch for possible danger or difficulties

the burglar was spotted by vigilant neighbors

virtuous: having or showing high moral standards

she considered herself very virtuous because she neither drank nor smoked

vocal: expressing opinions or feelings freely or loudly

he was vocal in condemning the action

voluble: characterized by a ready and continuous flow of words

avoluble spokesman for the cause

Positive Adjectives to Describe an Event

valuable: extremely useful or important

my time is valuable

variable: not consistent or having a fixed pattern; liable to change

the process is variable

varied: incorporating a number of different types or elements; showing variation or variety

a little effort to make life pleasant and varied

veridical: coinciding with reality

a veridical dream

viable: capable of working successfully; feasible

a viable plan

vital: absolutely necessary or important; essential

secrecy is of vital importance

Positive Adjectives to Describe a Place

vast: of very great extent or quantity; immense

a vast plain of buffalo grass

verdant: green with grass or other rich vegetation

a verdant countryside

vibrant: full of energy and enthusiasm

a vibrant cosmopolitan city

virgin: not yet touched, used, or exploited

acres of virgin forests

varicolored: consisting of several different colors

a varicolored room

Negative Adjectives to Describe a Person

vain: having or showing an excessively high opinion of one’s appearance, abilities, or worth

their flattery made him vain

vengeful: seeking to harm someone in return for a perceived injury

a vengeful ex-con

vicious: deliberately cruel or violent

a vicious leader

villainous: relating to, constituting, or guilty of wicked or criminal behavior

his group of villainous accomplices are wreaking havoc on the city

voiceless: lacking the power or right to express an opinion or exert control over affairs

the voiceless minority

volatile:  liable to display rapid changes of emotion

a volatile personality

Negative Adjectives to Describe an Event

valueless: having no value; worthless

a valueless discussion

vexatious: causing or tending to cause annoyance, frustration, or worry

the vexatious inquiries

vindictive: having or showing a strong or unreasoning desire for revenge

the criticism was both vindictive and personalized

violent: using or involving physical force intended to hurt, damage, or kill someone or something

a violent confrontation with riot police

vitriolic: filled with bitter criticism or malice

vitriolic attacks on the politicians

Negative Adjectives to Describe a Place

vile: extremely unpleasant

a vile neighborhood

vulgar: lacking sophistication or good taste; unrefined

the decor was lavish but vulgar

virulent: bitterly hostile

a virulent village

volatile: liable to change rapidly and unpredictably, especially for the worse

a volatile country

Heroic Adjectives valiant: possessing or showing courage or determination

the valiant knight

venerable: accorded a great deal of respect, especially because of age, wisdom, or character

a venerable statesman

virile: having strength, energy, and a strong sex drive

the strong, virile hero

Sporty Adjectives

versatile: able to adapt or be adapted to many different functions or activities

a versatile player

victorious: having won a victory; triumphant

a victorious team

vigorous: strong, healthy, and full of energy

a vigorous team play

Romantic Adjectives

velvety: having the character of velvet as in being soft, smooth, thick, or richly hued

her velvety hair

vivacious: (especially of a woman) attractively lively and animated

his vivacious wife

vivid: producing powerful feelings or strong, clear images in the mind

memories of that evening were still vivid

volcanic: (especially of a feeling or emotion) bursting out or liable to burst out violently

the kind of volcanic passion she’d felt last night

voluptuous: curvaceous and sexually attractive

his voluptuous girlfriend

Length: Shortest/Longest Adjectives

Shortest Adjectives

vain:having or showing an excessively high opinion of one’s appearance, abilities, or worth

vain lady

vast: unusually great in size or amount or degree or especially extent or scope

vast country estates

very: precisely as stated

the very center of town

vile: morally reprehensible

vile crimes

void: containing nothing

the earth was without form, and void

vagal: of or relating to the vagus nerve

vagal response

vague: not clearly expressed or understood

a vague statement

valid: still legally acceptable

the license is still valid

vaned: equipped with feathers

vaned arrow

vapid: lacking significance or liveliness or spirit or zest

a vapid conversation

Longest Adjectives

valetudinarian: of or relating to or characteristic of a person who is a valetudinarian

a valetudinarian virtue

varicelliform: resembling the rash of chickenpox

varicelliform rash

verticillated: forming one or more whorls (especially a whorl of leaves around a stem)

verticillated fungus

viscosimetric: of or relating to the measurement of viscosity

viscosimetric method

volatilisable: (used of substances) capable of being volatilized

volatilisable solvent

volatilizable: (used of substances) capable of being volatilized

a volatilizablecompound

voyeuristical: of or relating to voyeurs or voyeurism

his voyeuristical pleasures

vainglorious: feeling self-importance

vainglorious attitude

valetudinary: of or relating to or characteristic of a person who is a valetudinarian

a valetudinarydebauchee

vanquishable: susceptible to being defeated

a vanquishable foe

Please Share

Adjectives That Start With I

Starting with IA

iambic

iatrogenic

Starting with IB

iberian

ibsenian

Starting with IC

icebound

icelandic

ichorous

icky

iconic

iconoclastic

icosahedral

ictal

icteric

icterogenic

ictic

icy

Starting with ID

ideal

idealised

idealistic

idealized

ideational

idempotent

identical

identifiable

identified

ideographic

ideologic

ideological

idiographic

idiomatic

idiomatical

idiopathic

idiosyncratic

idiotic

idle

idolatrous

idolised

idolized

idyllic

Starting with IF

iffy

Starting with IG

igneous

ignescent

ignitable

ignited

ignitible

ignoble

ignominious

ignorant

ignored

Starting with IL

iliac

ill

illative

illegal

illegible

illegitimate

illiberal

illicit

illimitable

illiterate

illogical

illuminated

illuminating

illusional

illusionary

illusive

illusory

illustrative

illustrious

Starting with IM

imaginable

imaginary

imaginative

imbalanced

imbecile

imbecilic

imbricate

imbricated

imitation

imitative

immaculate

immanent

immaterial

immature

immeasurable

immediate

immemorial

immense

immensurable

imminent

immiscible

immobile

immoderate

immodest

immoral

immortal

immotile

immovable

immoveable

immune

immunised

immunized

immunochemical

immunocompetent

immunocompromised

immunodeficient

immunogenic

immunologic

immunological

immunosuppressed

immunosuppressive

immunotherapeutic

immutable

impacted

impaired

impalpable

imparipinnate

impartial

impassable

impassioned

impassive

impatient

impeccable

impeccant

impecunious

impeded

impeding

impelled

impellent

impelling

impendent

impending

impenetrable

impenitent

imperative

imperceptible

imperfect

imperfectible

imperforate

imperial

imperialist

imperialistic

imperious

imperishable

impermanent

impermeable

impermissible

impersonal

impertinent

imperturbable

imperviable

impervious

impetiginous

impetuous

impious

impish

implacable

implanted

implausible

implemental

implemented

implicated

implicational

implicative

implicit

implike

imploring

impolite

impolitic

imponderable

important

imported

importunate

imposed

imposing

impossible

impotent

impoverished

impracticable

impractical

imprecise

impregnable

impressed

impressible

impressionable

impressionist

impressionistic

impressive

imprisoned

improbable

impromptu

improper

improvable

improved

improvident

improving

improvised

imprudent

impudent

impugnable

impuissant

impulsive

impure

imputable

imputrescible

Starting with IN

in

inaccessible

inaccurate

inactive

inadequate

inadmissible

inaesthetic

inalienable

inalterable

inane

inanimate

inapplicable

inapposite

inappreciable

inappropriate

inapt

inarguable

inarticulate

inartistic

inattentive

inaudible

inaugural

inauspicious

inauthentic

inboard

inborn

inbound

inbred

inbuilt

incalculable

incan

incandescent

incapable

incapacitated

incapacitating

incarnate

incased

incautious

incendiary

incensed

inceptive

incertain

incessant

incestuous

inchoate

inchoative

incident

incidental

incipient

incised

incisive

incitive

inclement

inclined

included

inclusive

incognito

incognizable

incognizant

incognoscible

incoherent

incombustible

incoming

incommensurable

incommensurate

incommodious

incommunicado

incommunicative

incommutable

incomparable

incompatible

incompetent

incomplete

incomprehensible

incomprehensive

incompressible

incomputable

inconceivable

inconclusive

incongruent

incongruous

inconsequent

inconsequential

inconsiderable

inconsiderate

inconsistent

inconsolable

inconspicuous

inconstant

incontestable

incontestible

incontinent

incontrovertible

inconvenient

inconvertible

incorporate

incorporated

incorporative

incorporeal

incorrect

incorrigible

incorrupt

incorrupted

incorruptible

increased

increasing

incredible

incredulous

incremental

incriminating

incriminatory

inculpable

inculpative

inculpatory

incumbent

incurable

incurious

incursive

incurvate

incurved

indebted

indecent

indecipherable

indecisive

indecorous

indefatigable

indefeasible

indefensible

indefinable

indefinite

indehiscent

indelible

indelicate

indentured

independent

indescribable

indestructible

indeterminable

indeterminate

indexical

indexless

indian

indicative

indicatory

indictable

indie

indifferent

indigenous

indigent

indigestible

indignant

indigo

indirect

indiscernible

indiscreet

indiscrete

indiscriminate

indiscriminating

indispensable

indisposed

indisputable

indissoluble

indistinct

indistinguishable

individual

individualised

individualist

individualistic

individualized

indivisible

indocile

indolent

indomitable

indonesian

indoor

indrawn

indubitable

induced

inducive

inductive

indulgent

indurate

indusial

industrial

industrialised

industrialized

industrious

indwelling

inebriated

inedible

ineffable

ineffective

ineffectual

inefficacious

inefficient

inelaborate

inelastic

inelegant

ineligible

ineluctable

inept

inequitable

ineradicable

inerrable

inerrant

inert

inertial

inescapable

inessential

inestimable

inevitable

inexact

inexcusable

inexhaustible

inexorable

inexpedient

inexpensive

inexperienced

inexperient

inexpert

inexpiable

inexplicable

inexplicit

inexpressible

inexpressive

inexpugnable

inexpungeable

inexpungible

inextensible

inexterminable

inextinguishable

inextirpable

inextricable

infallible

infamous

infantile

infatuated

infeasible

infected

infectious

infective

infelicitous

inferential

inferior

infernal

infertile

infinite

infinitesimal

infinitival

infirm

inflamed

inflammable

inflammatory

inflatable

inflated

inflationary

inflected

inflectional

inflexible

inflowing

influent

influential

informal

informational

informative

informatory

informed

infrahuman

inframaxillary

infrangible

infrared

infrasonic

infrequent

infuriated

infuriating

ingenious

ingenuous

inglorious

ingrained

ingratiating

ingratiatory

ingrowing

ingrown

inguinal

inhabitable

inhabited

inhalant

inharmonic

inharmonious

inherent

inheritable

inherited

inheriting

inhibited

inhibitory

inhomogeneous

inhospitable

inhuman

inhumane

inhumed

inimical

inimitable

iniquitous

initial

initiative

initiatory

injectable

injudicious

injured

injurious

inky

inlaid

inland

inmost

innate

inner

innermost

innocent

innocuous

innovational

innovative

innoxious

innumerable

innumerate

innumerous

inodorous

inoffensive

inoperable

inoperative

inopportune

inordinate

inorganic

inpouring

inquiring

inquisitive

inquisitorial

inquisitory

insalubrious

insane

insanitary

insatiable

insatiate

inscribed

inscriptive

inscrutable

insectan

insecticidal

insectivorous

insecure

insensate

insensible

insensitive

insentient

inseparable

inshore

inside

insidious

insightful

insignificant

insincere

insinuating

insipid

insistent

insolent

insoluble

insolvable

insolvent

insomniac

insouciant

inspirational

inspiratory

inspired

inspiring

inspiriting

inst

instant

instantaneous

instigative

instinct

instinctive

institutional

institutionalised

institutionalized

instructional

instructive

instrumental

insubordinate

insubstantial

insufferable

insufficient

insular

insulting

insuperable

insupportable

insurable

insured

insurgent

insurmountable

insurrectional

insurrectionary

insusceptible

intact

intangible

integral

integrated

integrative

integumental

integumentary

intellectual

intelligent

intelligible

intemperate

intended

intense

intensified

intensifying

intensional

intensive

intent

intentional

interactional

interactive

interbred

intercalary

intercellular

interchangeable

interchurch

intercollegiate

interconnected

intercontinental

intercostal

intercrossed

interdenominational

interdepartmental

interdependent

interdisciplinary

interested

interesting

interfacial

interfaith

interfering

intergalactic

interim

interior

interlaced

interlacing

interlineal

interlinear

interlinking

interlobular

interlocking

interlocutory

intermediate

intermeshed

interminable

intermittent

intermolecular

intermural

internal

international

internationalist

internationalistic

internecine

interoceptive

interoperable

interpersonal

interplanetary

interpretable

interpretative

interpreted

interpretive

interracial

interred

interrelated

interrogative

interrogatory

interrupted

interscholastic

interschool

intersectant

intersecting

intersexual

interspecies

interspecific

interstate

interstellar

interstitial

intertidal

intertribal

intervening

intervertebral

interwoven

intestate

intestinal

intimal

intimate

intimidated

intimidating

intolerable

intolerant

intoned

intoxicant

intoxicated

intoxicating

intracellular

intracerebral

intracranial

intractable

intracutaneous

intradepartmental

intradermal

intradermic

intragroup

intralinguistic

intralobular

intramolecular

intramural

intramuscular

intransigent

intransitive

intrapulmonary

intrasentential

intraspecies

intraspecific

intrastate

intrauterine

intravenous

intraventricular

intrepid

intricate

intriguing

intrinsic

intrinsical

introductory

introjected

introspective

introuvable

introversive

introverted

introvertish

introvertive

intruding

intrusive

intuitionist

intuitive

intumescent

inundated

inured

inutile

invading

invalid

invalidated

invalidating

invaluable

invariable

invariant

invasive

inventive

inverse

invertebrate

inverted

invertible

investigative

investigatory

inveterate

invidious

invigorated

invigorating

invincible

inviolable

inviolate

invisible

invitational

invitatory

inviting

involucrate

involuntary

involute

involved

invulnerable

inward

inwrought

Starting with IO

iodinated

iodinating

iodised

iodized

ionian

ionic

ionised

ionized

Starting with IP

ipsilateral

Starting with IR

iraki

iranian

iraqi

irascible

irate

ireful

irenic

iridaceous

iridescent

iridic

irish

iritic

irksome

iron

ironclad

ironed

ironic

ironical

ironlike

ironshod

irrational

irreclaimable

irreconcilable

irrecoverable

irredeemable

irreducible

irrefutable

irregular

irrelevant

irreligious

irremediable

irremovable

irreparable

irreplaceable

irrepressible

irreproachable

irreproducible

irresistible

irresolute

irresponsible

irretrievable

irreverent

irreversible

irrevocable

irrevokable

irritable

irritated

irritating

irritative

irruptive

Starting with IS

ischaemic

ischemic

isentropic

islamic

ismaili

isobilateral

isochronal

isochronous

isoclinal

isoclinic

isocyclic

isogonic

isolable

isolated

isolating

isolationist

isolationistic

isomeric

isometric

isometrical

isomorphic

isomorphous

isopteran

isosceles

isosmotic

isothermal

isothermic

isotonic

isotopic

isotropic

isotropous

israeli

isthmian

Starting with IT

italian

italic

itchy

iterative

itinerant

Starting with IV

ivied

Starting with IX

ix

More Categories for the Adjectives Starting with I

The adjectives listed in the Interesting Adjectives category are those which can make your writing or speech more exciting to read or hear. Moreover, these words can also enhance the style of your writing. The Positive Adjectives lists are composed of descriptive words which refer to desirable characteristics, while the Negative Adjectives categories contain adjectives that refer to undesirable qualities. There are three categories for Positive Adjectives and three for Negative Adjectives because the words are sorted depending on whether they describe a person, an event or a place.

Interesting Adjectives

imperturbable: unable to be upset or excited; calm

–          an imperturbable tranquility

infinitesimal: extremely small

–          an infinitesimal pause

insidious: proceeding in a gradual, subtle way, but with harmful effects

–     sexually transmitted diseases can be insidious and sometimes without symptoms

interim: in or for the intervening period; provisional or temporary

–          an interim arrangement

inveterate: having a particular habit, activity, or interest that is long-established and unlikely to change

–          he was an inveterate gambler

Positive Adjectives to Describe a Person

illustrious: well known, respected, and admired for past achievements

–          his illustrious predecessor

imaginative: having or showing creativity or inventiveness

–          he is making imaginative use of computer software

intelligent: having or showing intelligence, especially of a high level

–          she is intelligent and hardworking

invaluable: extremely useful; indispensable

–          an invaluable member of the team

inventive: having the ability to create or design new things or to think originally

–          she is the most inventive painter around

Positive Adjectives to Describe an Event

informative: providing useful or interesting information

–          a thought-provoking, informative seminar

international: existing, occurring, or carried on between two or more nations

–      international trade

interesting: arousing curiosity or interest; holding or catching the attention

–      an interesting debate

inspiring: having the effect of inspiring someone

–      an inspiring life event

instantaneous: occurring or done in an instant or instantly

–          her reaction was almost instantaneous

Positive Adjectives to Describe a Place

idyllic: like an idyll; extremely happy, peaceful, or picturesque

–      an attractive hotel in an idyllic setting

immense: extremely large or great, especially in scale or degree

–      dining in an immense restaurant

impressive: evoking admiration through size, quality, or skill: grand, imposing, or awesome

–      an impressive view of the mountains

incredible: difficult to believe; extraordinary

–      the waterfalls are incredible

inviting: offering the promise of an attractive or enjoyable experience

–      the sea down there looks so inviting

Negative Adjectives to Describe a Person

insensitive: showing or feeling no concern for others’ feelings

–     he is always insensitive and insulting

irresponsible:  not showing a proper sense of responsibility

–      it would have been irresponsible just to drive on

irreverent: showing a lack of respect for people or things that are generally taken seriously

–      she is irreverent about the whole business of politics

irritable: having or showing a tendency to be easily annoyed or made angry

–      she was tired and irritable

irritating: causing annoyance, impatience, or mild anger

–      an irritating child

Negative Adjectives to Describe an Event

idle: without purpose or effect; pointless

–          idle negotiation

intractable: hard to control or deal with

–      intractable economic problems

irksome: irritating; annoying

–          an irksome experience

irrational: not logical or reasonable

–          an irrational discussion

irresolvable: impossible to solve or settle

–          irresolvable problem

Negative Adjectives to Describe a Place

icy: covered with or consisting of ice; very cold

inscrutable: difficult to understand; causing people to feel curious or confused

–          an inscrutable site

insubstantial: lacking strength and solidity

–          an insubstantial hut

intolerable: unable to be endured

–          an intolerable workplace

isolated: far away from other places, buildings, or people; remote

–          isolated farms and villages

Heroic Adjectives

ideal: satisfying one’s conception of what is perfect; most suitable

–          he is an ideal figure

immovable: not yielding to argument or pressure

–          he remained immovable, in spite of threats

–          an intrepid protector

invincible: too powerful to be defeated or overcome

–          an invincible warrior

invulnerable: impossible to harm or damage

–          the gladiator seemed invulnerable

Sporty Adjectives

impenetrable: impossible to pass through or enter

–          his impenetrable defense against the striker of the opposing team

impetuous: acting or done quickly and without thought or care; moving forcefully or rapidly

–          his impetuous shot selections

incalculable: too great to be calculated or estimated

–          his speed seems incalculable

incontestable: not able to be disputed

–          their victory against the defending champion is incontestable

intense: of extreme force, degree, or strength

–      an intense match between the teams

Romantic Adjectives

immaculate: perfectly clean

–          my immaculate love for you

impeccable: (of behavior, performance, or appearance) in accordance with the highest standards of propriety; faultless

–          a woman of impeccable character

inseparable:  unwilling to be separated; usually seen together

–          we met 18 months ago and have been inseparable ever since

intimate: private and personal; closely acquainted; familiar, close

–          our intimate moments

irresistible: too attractive and tempting to be resisted

–          he finds her irresistible

Shortest Adjectives

in: currently fashionable

–        the in thing to do

icy: covered with or containing or consisting of ice

–        icy northern waters

ill: presaging ill fortune

–        ill omens

icky: soft and sticky

–        an icky insect

idle: without purpose or effect; pointless

–        an idle argument

iffy: subject to accident or chance or change

–        an iffy appeal at best

inky: of the color of black ink

–        an inky hair color

inst: in or of the present month

–        your letter of the 10th inst

iron: extremely robust

–        an iron constitution

ictal: of or relating to a seizure or convulsion

–        an ictal phase

Longest Adjectives

interdenominational: occurring between or among or common to different churches or denominations

–        interdenominational cooperation

–         an internationalistic outlook

immunocompromised: unable to develop a normal immune response usually because of malnutrition or immunodeficiency or immunosuppressive therapy

–        immunocompromised patients

immunosuppressive: of or relating to a substance that lowers the body’s normal immune response and induces immunosuppression

–        immunosuppressive therapy

immunotherapeutic: of or relating to immunotherapy

–        various immunotherapeutic techniques

indistinguishable: not capable of being distinguished or differentiated

–        the two specimens are actually different from each other but the differences are almost indistinguishable

institutionalised: officially placed in or committed to a specialized institution

–        had hopes of rehabilitating the institutionalised juvenile delinquents

institutionalized: established in practice or custom; established as part of an official organization

–        the danger of discrimination becoming institutionalized

interdepartmental: between or among departments

–        interdepartmental competition

interdisciplinary: drawing from or characterized by participation of two or more fields of study

–        interdisciplinary studies

Please Share

Bạn đang đọc nội dung bài viết Adjectives That Start With D trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!