Đề Xuất 2/2023 # Cách Nhóm Dòng, Nhóm Cột Trong Excel # Top 3 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 2/2023 # Cách Nhóm Dòng, Nhóm Cột Trong Excel # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Nhóm Dòng, Nhóm Cột Trong Excel mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khi bạn muốn ẩn dòng, ẩn cột và sau đó để hiện lại dòng và cột bạn, ngoài cách thông thường là ấn chuột phải vào dòng/cột chọn Hide/Unhide, bạn còn thể dùng cách nhóm dòng, nhóm cột.

Tình cờ, bạn mình gặp rắc rối khi tự dưng trong file excel đang dùng tự dưng xuất hiện thêm 2 dòng đánh số 1 và 2 phía trên thanh địa chỉ, trên đó còn có thêm dấu (-) hoặc (+). Khi ấn vào số 1 hoặc dấu (-) thì có một số cột bị ẩn đi, ngược lại khi ấn vào số 2 hoặc dấu (+) thì các cột vừa bị ẩn lại hiện trở lại. Bạn mình phân vân không biết làm sao để xử lý “lỗi” này và hỏi mình.

Mới đầu mình vào Options để tìm cách để gỡ bỏ nhưng không được. Sau đó, qua tìm hiểu mình biết được lý do 2 cột này xuất hiện là do bảng excel đang thực hiện lệnh nhóm cột. Và cách thực hiện việc nhóm cột cũng như gỡ bỏ nhóm cột này khá đơn giản.

I/ Cách nhóm dòng, nhóm cột

Chọn Group để nhóm các cột

Chọn Group để nhóm các dòng

Ấn vào dấu (-) hoặc số 1 để ẩn cột

Ấn vào dấu (-) hoặc số 1 để ẩn dòng

Ấn vào dấu (+) hoặc số 2 để hiển thị cột

Ấn vào dấu (+) hoặc số 2 để hiển thị dòng

Lợi ích của phương pháp này là bạn có thể làm ẩn hiện cùng một lúc nhiều nhóm cột, dòng tuỳ theo thiết lập của bạn.

II/ Cách bỏ nhóm dòng, nhóm cột

Để bỏ nhóm cột, các bạn thực hiện như sau:

Cách bỏ nhóm cột

Cách bỏ nhóm dòng

Share this:

Thư điện tử

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Nhóm Hàm Thống Kê Trong Excel Giới Thiệu Nhóm Hàm Thống Kê Trong Excel

A. Nhóm hàm đếm dữ liệu.

1. HÀM COUNT.

Công thức: COUNT(vùng dữ liệu cần đếm)

Mục đích: đếm số ô chứa giá trị kiểu số.

VD minh họa: 

Công thức: COUNTA(vùng dữ liệu cần đếm)

Mục đích: đếm tất cả các ô chứa giá trị.

VD minh họa: 

Công thức: COUNTIF(Range, Criteria)

Trong đó: 

Range: xác định vùng chứa giá trị cần đếm.

Criteria: tiêu chí để đếm.

Mục đích: đếm các ô chứa giá trị theo những tiêu chí nhất định.

VD minh họa: 

1. Hàm SUM.

Công thức:  SUM(Number1, Number2…)

Trong đó: Number1, Number2,.. là các giá trị cần tính.

Mục đích: Tính tổng các giá trị đã xác định.

2. Hàm SUMIF.

Công thức: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

Trong đó:

Range: vùng chứa giá trị cần tính.

Criteria: các điều kiện để tính.

Sum_range: có thể có hoặc không, là vùng cần tính tổng ngoài vùng đã xác định ở trên.

VD minh họa:

1. Hàm AVERAGE.

Công thức: AVERAGE(Number1, Number2…)

Trong đó: Number1, Number2… là các giá trị cần tính.

Mục đích: tính giá trị trung bình của dữ liệu đã được xác định.

2. Hàm SUMPRODUCT.

Công thức: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)

Trong đó: Array1, Array2, Array3… là các dãy chứa giá trị cần tính.

Mục đích: thực hiện phép nhân của dãy đã được xác định sau đó tính tổng của  phép nhân trước đó.

D. Nhóm hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

1. Hàm MIN.

Công thức: MIN(Number1, Number2…)

Trong đó: Number1, Number2… là vùng chứa giá trị cần xác định.

Mục đích: tìm giá trị nhỏ nhất trong vùng đã xác định.

VD minh họa: =MIN(A1:A5) ⇒ Tìm ra giá trị nhỏ nhất từ ô A1 đến ô A5.

2. Hàm MAX.

Công thức: MAX(Number1, Number2…)

Trong đó: Number1, Number2… là vùng chứa giá trị cần xác định.

Mục đích: tìm ra giá trị lớn nhất trong vùng đã xác định.

VD: =MAX(B2:B6) ⇒ Tìm giá trị lớn nhất trong các ô từ ô B2 đến ô B6.

3. Hàm SMALL.

Công thức: SMALL(Array, k)

Trong đó: 

Array: vùng chứa giá trị cần xác định.

k: là thứ hạng của giá trị bạn muốn tìm.

Mục đích: tìm ra giá trị nhỏ thứ k trong vùng đã xác định.

4. Hàm LARGE.

Công thức: LARGE(Array,k)

Trong đó: 

Array: vùng chứa giá trị cần xác định.

k: là thứ hạng của giá trị bạn muốn tìm.

Nhóm Hàm Chuỗi Trong Excel (Bài 3)

Nhóm hàm chuỗi trong excel bao gồm các hàm thông dụng như hàm LEFT, hàm RIGHT, hàm MID, hàm LEN, hàm TRIM, hàm SUBSTITUE, … được sử dụng để làm việc với chuỗi.

Cùng với nhóm hàm logic, các hàm trong nhóm hàm chuỗi được sử dụng thường xuyên đối với người sử dụng Excel trong công việc.

Nhóm hàm chuỗi trong excel – Hàm LEFT

Hàm LEFT được sử dụng để trích xuất nội dung của một chuỗi bắt đầu từ bên TRÁI. Số ký được được lấy phụ thuộc vào chỉ định của người sử dụng.

Cú pháp hàm LEFT trong Excel

LEFT(Chuỗi,Số ký tự)

Ví dụ sử dụng hàm LEFT trong Excel

LEFT(A2,2)

Đối với ví dụ trên, chúng ta lấy 2 ký tự của chuỗi tại A2. Giả sử nội dung tại A2 là Gia Sư Tin Học, thì kết quả khi sử dụng công thức trên sẽ là Gi

Nhóm hàm chuỗi trong excel – Hàm RIGHT

Hàm RIGHT được sử dụng để trích xuất nội dung của một chuỗi bắt đầu từ bên PHẢI. Số ký được được lấy phụ thuộc vào chỉ định của người sử dụng.

Cú pháp hàm RIGHT trong Excel

RIGHT(Chuỗi,Số ký tự)

Ví dụ sử dụng hàm RIGHT trong Excel

RIGHT(A2,2)

Đối với ví dụ trên, chúng ta lấy 2 ký tự của chuỗi tại A2. Giả sử nội dung tại A2 là Gia Sư Tin Học, thì kết quả khi sử dụng công thức trên sẽ là ọc

Nhóm hàm chuỗi trong excel – Hàm MID

Hàm MID được sử dụng để trích xuất nội dung của một chuỗi Ở GIỮA. Khi sử dụng hàm MID, chúng ta phải chỉ định vị trí bắt đầu và số ký tự được trích xuất.

Cú pháp hàm MID trong Excel

MID(Chuỗi,Vị trí bắt đầu, Số ký tự)

Ví dụ sử dụng hàm MID trong Excel

MID(A2,5,6)

Đối với ví dụ trên, chúng ta lấy 6 ký tự của chuỗi tại A2 bắt đầu từ ký tự thứ 5. Giả sử nội dung tại A2 là Gia Sư Tin Học, thì kết quả khi sử dụng công thức trên sẽ là Sư Tin

Nhóm hàm chuỗi trong excel – Hàm LEN

Hàm LEN được sử dụng để ĐẾM SỐ KÝ TỰ trong một chuỗi. Như vậy, hàm LEN sẽ trả về một số nguyên chính là chiều dài của chuỗi.

Cú pháp hàm LEN trong Excel

LEN(Chuỗi)

Ví dụ sử dụng hàm LEN trong Excel

LEN(A2)

Giả sử nội dung tại A2 là Gia Sư Tin Học, thì kết quả khi sử dụng công thức trên sẽ là 14. Tức chuôi Gia Sư Tin Học có tổng số ký tự là 14, bao gồm khoảng trắng.

Nhóm hàm chuỗi trong excel – Hàm TRIM

Để loại bỏ KHOẢNG TRẮNG ở phía trước và phía sau chuỗi, chúng ta sử dụng hàm TRIM. Hàm TRIM không làm thay đổi nội dung, chỉ loại bỏ khoảng trắng.

Cú pháp hàm TRIM trong Excel

TRIM(Chuỗi)

Ví dụ sử dụng hàm TRIM trong Excel

LEN(A2)

Nhóm hàm chuỗi trong excel – Hàm SUBSTITUTE

Tìm và thay thế chuỗi chính là công dụng của hàm SUBSTITUTE

Cú pháp hàm SUBSTITUTE trong Excel

SUBSTITUTE(Chuỗi,Chuỗi 1,Chuỗi 2)

Ví dụ sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel

SUBSTITUTE(A2,"Tin Học","Lập Trình")

Giả sử nội dung tại A2 là Gia Sư Tin Học, thì kết quả khi sử dụng công thức trên sẽ là Gia Sư Lập Trình. Nghĩa là thực hiện thay thế chuỗi Tin Học bằng chuỗi Lập Trình trong chuỗi Gia Sư Tin Học

Nhóm hàm chuỗi trong excel – Bài tập thực hành

Tính bảng kê tiền thuê phòng của một khách sạn

Câu 2. Đơn giá

Nếu kí tự đầu của PHÒNG THUÊ là “A” thì ĐƠN GIÁ = 50; Nếu kí tự đầu của PHÒNG THUÊ là “B” thì ĐƠN GIÁ = 40; Nếu kí tự đầu của PHÒNG THUÊ là “C” thì ĐƠN GIÁ = 30

Câu 3. Số ngày tính đơn giá

10 ngày đầu tính đúng ĐƠN GIÁ; 15 ngày kế tiếp giảm 5%; Những ngày kế tiếp giảm 10%

Câu 4. Thành tiền

Thành tiền = Số ngày tính đơn giá * Đơn giá * Tỷ lệ giảm

Câu 5. Định dạng

Định dạng tiền tệ cho đơn giá và thành tiền là USD

Cách Cố Định Dòng &Amp; Cột Trong Excel

Trường sẽ hướng dẫn các bạn 03 Cách cố định dòng & cố định Cột trong excel một cách nhanh chóng. Vừa biết cách vừa hiểu bản chất để còn ứng dụng làm nhiều việc khác trong excel.

Bây giờ thì bắt đâu thôi!

1. Các loại cố định dòng & cố định cột bạn cần biết

– Chỉ cố định dòng

Tức là khi bạn cuộn trang tính xuống dưới thì các dòng phía trên dòng được cố định sẽ bất động. Thường áp dụng cho dòng tiêu đề của các bảng dữ liệu: Bảng điểm, bảng lương, bảng chấm công,…

– Chỉ cố định cột

Khi bạn cuộn trang tính sang phải thì các cột phía trước cột được cố định cũng bất động.

Kiểu này thì ít gặp hơn kiểu trên và thường thì dân phân tích chuyên sâu sẽ gặp ca khó này nhiều hơn.

– Cố định cả dòng & cột

Khi bạn cuộn trang tính xuống dưới hay sang phải thì các cột & dòng được cố định đều bất động.

2. Cách cố định dòng và cố định cột trong excel là gì?

Trường xin đưa ra danh sách nhân viên với nhiều cột (chỉ tiêu) khác nhau.

Nên khi xem danh sách nhân viên, ta thường phải cố định dòng tiêu đề hoặc cả dòng tiêu đề và cột tên nhân viên để xem một cách dễ dàng nhất.

Khi đó, ta cần Cần cố định dòng tiêu đề và cố định cột tên nhân viên các bạn ạ.

2.1. Cố định dòng trong excel

Để cố định dòng tiêu đề bạn làm như sau:

+ Cột A

+ Dòng số 4 (là dòng liền kề dưới dòng tiêu đề của danh sách nhân viên)

Để cố định cột tên nhân viên, bạn làm như sau:

+ Dòng 1

+ Cột C (là cột liền kề bên phải của cột Tên nhân viên)

Trường muốn cột định cả dòng tiêu đề và cột tên, mình làm như sau:

+ Dòng 4 (dòng liền kề bên dưới dòng tiêu đề)

+ Cột C (là cột liền kề bên phải của cột Tên nhân viên)

Quá dễ làm và dễ hiểu phải không nào bạn.

Best,

Truongpx – Admin Webkynang.vn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Nhóm Dòng, Nhóm Cột Trong Excel trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!