Đề Xuất 6/2023 # Generate Random Numbers In Excel # Top 6 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 6/2023 # Generate Random Numbers In Excel # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Generate Random Numbers In Excel mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Excel has two very useful functions when it comes to generating random numbers. RAND and RANDBETWEEN.

Rand

The RAND function generates a random decimal number between 0 and 1.

1. Select cell A1.

2. Type RAND() and press Enter. The RAND function takes no arguments.

Note that cell A1 has changed. That is because random numbers change every time a cell on the sheet is calculated.

4. If you don’t want this, simply copy the random numbers and paste them as values.

5. Select cell C1 and look at the formula bar. This cell holds a value now and not the RAND function.

RandBetween

The RANDBETWEEN function generates a random whole number between two boundaries.

1. Select cell A1.

2. Type RANDBETWEEN(50,75) and press Enter.

3. If you want to generate random decimal numbers between 50 and 75, modify the RAND function as follows:

RandArray

If you have Excel 365, you can use the magic RANDARRAY function.

1. By default, the RANDARRAY function generates random decimal numbers between 0 and 1. The array below consists of 5 rows and 2 columns.

Note: this dynamic array function, entered into cell A1, fills multiple cells. Wow! This behavior in Excel 365 is called spilling.

2. The RANDARRAY function below generates an array of integers, 10 rows by 1 column, between 20 and 80.

Note: the Boolean TRUE (fifth argument) tells the RANDARRAY function to return an array of integers. Use FALSE to return an array of decimal numbers between 20 and 80.

Random Number Generator Excel In Functions And Data Analysis

We have got a sequence of numbers consisting of virtually independent elements that obey a certain counting distribution. As a rule, it’s a uniform distribution.

There are different ways to generate random numbers in Excel. Let’s view the best of them.Random Number Function In Excel

The function RAND() returns a random real number of a uniform distribution. It will be less than 1, and greater than or equal to 0.

The function RANDBETWEEN returns a random integer number.

Let’s view some examples of their practical application.

Selection of random numbers using RAND

This function doesn’t require arguments.

For example, to generate a random real number in the range 1 to 10, use the following formula: =RAND()*(5-1)+1.

The returned random number is distributed uniformly on the interval [1,10].

Each time the sheet is calculated or the value is changed in any cell within the sheet, a new random number is returned. If you want to save the generated set of numbers, replace the formula with its value.

Select the formula in the formula bar.

Press F9. Then Enter.

Let us check the uniformity of distribution of the random numbers from the first selection using a distribution bar chart.

We round the values that the function =RAND() returns. To do this, we use the function: =ROUND().And fill this formula with the big range: A2:A201.

Form the ranges to contain the values (bin). The first such range is 0-0.1. For the subsequent ones use the formula =B2+$B$2.

Determine the frequency of random numbers in range A2:A201. In cell C2 use the array formula: After input formula, select range C2:C11, press key F2 and press hot keys: CTRL+SHIFT+ENTER. We will execute the formula in the array Excel.

Form the ranges with the use of the concatenation character (=”[0,0-“&C2&”]”).

Build a distribution bar chart for the 200 values obtained with the use of the RAND() function.

The vertical values represent the frequency. The horizontal ones represent the ranges.RANDBETWEEN function

The syntax of the RANDBETWEEN function is as follows: (lower limit; upper limit). The first argument must be less than the second. Otherwise, the function will return an error. It is assumed that the limits are integers. The formula discards the fractional part.

An example of the function’s application:

Random numbers with an accuracy of 0.1 and 0.01:

How To Create Random Number Generator In Excel

Let’s create a random number generator that generates values from a certain range. Use a formula of the following form:

The formula randomly selects any of the numbers in the range A1:A10.

Let’s create a random number generator in the range 0-100, with a step of 10.

It’s required to select 2 random text values from the list. Using the RAND() function, let’s match the text values in the range A1:A7 with random numbers.

Use the =INDEX function to select two random text values from the initial list.

To select one random value from the list, apply the following formula:

Generator Of Standard Distribution Random Numbers

The RAND and RANDBETWEEN functions return random numbers with a single distribution. There’s an equal probability for any value to fall into the lower or upper limit of the requested range. The variation of the target value turns out to be huge.

A standard distribution means most of the generated numbers are close to the target number. Let’s adjust the RANDBETWEEN formula and create an array of data with a standard distribution.

The prime cost of the X product is $100. The entire batch is subject to a standard distribution. The random variable also obeys a standard probability distribution.

Under such conditions, the average value of the range is $100. Let’s generate an array and build a chart that obeys a standard distribution with a standard deviation of $1.5.

Use the function:

Excel calculates the values in the range of probabilities. As the probability of manufacturing a product with a prime cost of $100 is maximal, the formula returns values that are close to 100 more often than other values.

Let’s proceed to building the chart. First of all, you need to create a table containing the categories. To do this, split the array into periods:

Determine the minimum and maximum values in the range using the =MIN(A2:102) and =MAX(A2:102) functions.

Indicate the value of each period or step. In our example, it’s equal to 1.

The number of categories is 10.

The lower limit of the table containing the categories is the nearest multiple number rounded down. Enter the formula =ROUNDDOWN(C2,0) into the E1 cell.

In the E2 cell and below, the formula will look as follows: That is, each subsequent value is increased by the specified step size.

Let’s calculate the number of variables in the given interval. Use the function: The formula will look as follows:

Based on the obtained data, we can build a chart with a normal distribution. The value axis represents the number of variables in the interval; the category axis represents the periods.

A chart with a normal distribution is built. As it should be, its shape resembles a bell.

There’s a much simpler way to do the same with the help of the “Data Analysis” package. Select “Random Number Generation”.

Fill in the generation parameters. Set the distribution as “Normal”.

The obtained result is as follows:

Download random number generators in Excel

An Excel chart with a standard distribution has been built.Hướng Dẫn Cách Tạo Random Số Trong Excel Bằng Hàm Random

Tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ

Tầm quan trọng của dữ liệu ngẫu nhiên từ random số

Hiện nay nhu cầu hỏi đáp về kiến thức Excel, các tình huống trong Excel là rất nhiều. Nhưng nếu không có dữ liệu mẫu, không có tình huống cụ thể thì không thể hình dung được vấn đề mà bạn gặp phải là gì. Khi được yêu cầu dữ liệu mẫu, thường Gitiho nhận được câu trả lời: “không thể đưa lên được vì tính bảo mật thông tin”.

Vậy tại sao bạn không tạo 1 bảng dữ liệu ngẫu nhiên theo cách random số để làm mẫu? Như vậy không ảnh hưởng gì tới bảo mật thông tin mà vẫn thể hiện được đúng bản chất của vấn đề bạn đang gặp phải.

Khi bạn cần lấy ví dụ trong bằng Excel, hoặc khi bạn muốn tạo các bài kiểm tra trong Excel, điều bạn quan tâm là cách viết hàm, loại dữ liệu chứ không phải giá trị trong từng ô dữ liệu. Và nếu phải nhập tay từng ô thì rất mất công. Hãy để Excel làm việc đó 1 cách ngẫu nhiên mà vẫn trong phạm vi kiểm soát của chúng ta hàm Random .

Cách sử dụng hàm RAND trong Excel để random số

Hàm RAND được hiểu là RANDOM, có nghĩa là ngẫu nhiên. Tác dụng của hàm RAND là tạo ra một số ngẫu nhiên trong phạm vi từ số 0 tới số 1, tức là một số có phần thập phân nhưng lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1.

Cú pháp của hàm RAND: =RAND()

Hàm RAND có đặc điểm:

Kết quả của hàm sẽ luôn tự động thay đổi mỗi khi file Excel nhận được yêu cầu tính toán. Khi file Excel của bạn thiết lập chế độ tính toán là Automatic thì chỉ cần bạn nhập dữ liệu vào 1 ô khác là kết quả hàm RAND sẽ tự thay đổi mà không hề tác động vào ô chứa hàm RAND.

Giá trị của hàm nằm trong khoảng lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1.

Số ngẫu nhiên luôn là số lẻ (kết thúc với số cuối cùng là số lẻ).

Một số ứng dụng của hàm RAND:

Muốn lấy random số lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn n, dùng công thức: =RAND() * n

Muốn lấy random số trong bảng chữ cái tiếng Anh. Biết bảng chữ cái tiếng Anh có 26 chữ cái nên đầu tiên các bạn cần lấy một số nguyên ngẫu nhiên giữa 1 và 26 với công thức: =INT(RAND() * 26 + 1)

Muốn trả về một chữ cái nằm trong bảng chữ cái Alphabet. Được biết, theo bảng mã ANSI, những ký tự viết hoa (A tới Z) nằm từ mã ANSI 65 đến mã ANSI 90. Dùng hàm CHAR với công thức: =CHAR(INT(RAND() * 26 + 1) + 64)

Cách sử dụng hàm RANDBETWEEN trong Excel để random số

Hàm RANDBETWEEN được hiểu là Random + Between, nghĩa là tạo random số trong 1 khoảng (từ số… đến số…). Tác dụng của hàm Random này là tạo ra một số ngẫu nhiên trong một phạm vi được chỉ định sẵn trong Excel, có thể là số âm hoặc số dương, nhưng luôn luôn là số nguyên.

Cú pháp của hàm RANDBETWEEN: =RANDBETWEEN(Từ số, Đến số)

Các bạn có thể xem một số ví dụ sau đây:

Đặc điểm của hàm RANDBETWEEN:

Số bắt đầu phải nhỏ hơn số kết thúc, không giới hạn số âm hay số dương, số có phần thập phân hay không.

Kết quả luôn là 1 số nguyên (không có phần thập phân) nhưng có thể là số âm.

Có thể dùng hàm RANDBETWEEN để random số với dữ liệu là dạng Số hoặc dạng Ngày, Giờ. Với dữ liệu thời gian thì không được dùng số âm.

Nguyên tắc tính của hàm RANDBETWEEN:

Giá trị tạo ra bởi RandBetween = (Số cuối – Số đầu) * Số ngẫu nhiên + Số đầu

Ví dụ về ứng dụng của hàm RANDBETWEEN:

Cho bảng dữ liệu A1:C10 trong trang tính Excel, trong đó dữ liệu ở các cột A, B, C sẽ phát sinh một cách ngẫu nhiên từ dòng 2 tới dòng 9 dựa theo nội dung có sẵn trong bảng E2:G7

Trong trường hợp này chúng ta dùng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm RANDBETWEEN làm hàm Random như sau:

Họ tên: Sẽ lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 6, sau đó dựa trên kết quả random số thu được bạn sẽ tham chiếu bằng hàm VLOOKUP để lấy tên tương ứng theo số thứ tự đó:

=VLOOKUP(RANDBETWEEN(1,6), $E$1:$G$7, 2, 0)

Bộ phận: vì chỉ có 3 bộ phận nên lấy random số từ 1 đến 3, sau đó kết hợp trong hàm VLOOKUP để lấy tên bộ phận tương ứng với số thứ tự thu được:

=VLOOKUP(RANDBETWEEN(1,3), $E$1:$G$7, 3, 0)

Khi đó kết quả thu được là:

Số ngày công: vì không cụ thể giới hạn số ngày công nên bạn có thể lấy ngẫu nhiên theo 1 phạm vi tự chọn, ví dụ từ 10 đến 30 = RANDBETWEEN(10,30)

Tài liệu kèm theo bài viết

Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

Hàm Random Trong Excel (Hàm Rand), Cách Sử Dụng Hàm Random Và Ví Dụ

Mô tả hàm Random

Hàm RAND() trả về một số thực ngẫu nhiên. Đó có thể là một số thực lớn hơn 0 hoặc nhỏ hơn một số bất kì, thậm chí nó còn là một chữ cái thuộc bảng chữ cái Alphabet.

Cú pháp hàm Random

RAND()

– Hàm Rand() là hàm không chứa tham số giá trị trả về sẽ là các số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 tới 1.

– Muốn lấy giá trị ngẫu nhiên nằm trong khoảng bất kì, ví dụ các giá trị lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn n thực hiện câu lệnh sau: =RAND() * n

– Bạn muốn lấy các giá trị ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng n và nhỏ hơn m thực hiện câu lệnh: : =RAND() * (m-n) + n

Chú ý khi sử dụng hàm Random

– Hàm RAND() là hàm trả về giá trị ngẫu nhiên và giá trị này sẽ thay đổi mỗi khi bạn cập nhật hay mở lại bảng tính.

– Trong trường hợp bạn muốn lưu giá trị đầu tiên của hàm RAND(), không muốn thay đổi giá trị đó bạn chỉ cần nhấn F5 sau đó nhấn Enter giá trị đầu tiên hàm RAND()) sinh ra được lưu lại cố định.

Ví dụ hàm Random

Ví dụ 1: Sử dụng hàm RAND() thực hiện các yêu cầu sau:

– Lấy một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 tới 1.

– Lấy một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 tới 90

– Lấy một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 88 tới 188

Cách làm:

– Lấy một số ngẫu nhiên sử dụng cú pháp = RAND()

– Lấy một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 tới 90: = RAND()*90

– Lấy một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 88 tới 188: = RAND()*(188-88)+88

Để lấy một số ngẫu nhiên bằng cách sử dụng hàm RAND() thực hiện như sau:

– Thứ nhất sử dụng công thức lấy số ngẫu nhiên trong một khoảng và sử dụng hàm Int() để lấy phần nguyên của số ngẫu nhiên đó.

– Thứ hai để cố định số chữ số của số ngẫu nhiên cần lấy ta đặt n = 10(x-1) và m = 10x với x chính là số chữ số của số ngẫu nhiên cần lấy. Ví dụ lấy một số ngẫu nhiên có 4 chữ số dùng công thức: = INT(RAND()*(10000-1000)+1000)

Như vậy áp dụng công thức trên ta có bảng dữ liệu cần lấy số ngẫu nhiên có x chữ số:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Generate Random Numbers In Excel trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!