Đề Xuất 3/2023 # How To Add Custom Navigation Menus In WordPress Themes # Top 7 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 3/2023 # How To Add Custom Navigation Menus In WordPress Themes # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về How To Add Custom Navigation Menus In WordPress Themes mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Do you want to add custom navigation menus in your WordPress theme? Navigation menus are the horizontal list of links displayed on top of most websites.

By default, WordPress themes come with pre-defined menu locations and layouts, but what if you wanted to add your own custom navigation menus?

In this article, we’ll show you how to easily create and add custom navigation menus in WordPress, so you can display them anywhere on your theme.

Most WordPress themes come with at least one spot where you can display your site’s navigation links in a menu.

You can manage menu items from an easy to use interface inside your WordPress admin area.

If you’re just looking to add navigation menus on your website, then simply follow our beginner’s guide on how to add a navigation menu in WordPress.

The goal of this tutorial is to help DIY / intermediate users add custom navigation menus in their WordPress themes.

We’ll be covering the following topics in this article:

Having said that, let’s take a look at how to add custom WordPress navigation menus in your theme.

Navigation menus are a feature of WordPress themes. Each theme can define its own menu locations and menu support.

To add a custom navigation menu, the first thing you need to do is register your new navigation menu by adding this code to your theme’s chúng tôi file.

function wpb_custom_new_menu() { register_nav_menu('my-custom-menu',__( 'My Custom Menu' )); } add_action( 'init', 'wpb_custom_new_menu' );

You can now go to Appearance ” Menus page in your WordPress admin and try to create or edit a new menu. You will see ‘My Custom Menu’ as theme location option.

function wpb_custom_new_menu() { register_nav_menus( array( ) ); } add_action( 'init', 'wpb_custom_new_menu' );

Once you have added the menu location, go ahead and add some menu items in the WordPress admin by following our tutorial on how to add navigation menus for beginners.

This will allow us to move on to the next step which is displaying the menu in your theme.

Next, we need to display the new navigation menu in your WordPress theme. The most common place where navigation menus are usually placed is in the header section of a website just after the site title or logo.

However, you can add your navigation menu anywhere that you want.

You will need to add this code in your theme’s template file where you want to display your menu.

<?php wp_nav_menu( array(

The theme location is the name that we selected in the previous step.

The container class is the CSS class that will be added to your navigation menu. Your menu will appear as a plain bulleted list on your website.

div.custom-menu-class ul { margin:20px 0px 20px 0px; list-style-type: none; list-style: none; list-style-image: none; text-align:right; } div.custom-menu-class li { padding: 0px 20px 0px 0px; display: inline; } div.custom-menu-class a { color:#FFFFFF; }

If you are creating a custom landing page or home page layout, then using a WordPress page builder plugin would make the whole thing a lot easier.

We recommend using Beaver Builder, which is the best WordPress page builder on the market. It allows you to create any type of page layout using simple drag and drop tools (no coding required).

This also includes adding a custom navigation menu to your page layout.

First, you’ll need to install and activate the Beaver Builder plugin. For more details, see our step by step guide on how to install a WordPress plugin.

We have a detailed step by step guide on how to make mobile-ready responsive WordPress menus.

Do More With WordPress Navigation Menus

Navigation menus are a powerful web design tool. They allow you to point users to the most important sections of your website.

WordPress allows you to do a lot more than just displaying links in your menu. Try these useful tutorials to extend the functionality of navigation menus on your WordPress site.

That’s all, we hope this ultimate guide helped you learn how to add a navigation menu in WordPress. You may also want to see our list of 25 most useful WordPress widgets, and our list of the must have WordPress plugins.

If you liked this article, then please subscribe to our YouTube Channel for WordPress video tutorials. You can also find us on Twitter and Facebook.

Làm Thế Nào Để Thêm Vào Các Navigation Menus Trong WordPress

Bạn có muốn thêm vào các custom navigation menus vào giao diện WordPress của mình không? Với mặc định thì các giao diện WordPress đi cùng với các địa điểm và bố trí menu được định sẵn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để thêm vào các meunu điều hướng trong giao diện WordPress của mình.

Khi nào thì bạn cần dùng đến custom navigation menus này?

Phần lớn các giao diện WordPress với ít nhất là một nơi mà bạn có thể hiển thị các links điều hướng cho trang của bạn trong một mennu.

Bạn có thể quản lý các mục menu từ một giao diện dễ dàng sử dụng bên trong khu vực admin WordPress của bạn.

Hướng dẫn này được thực hiện để hướng tời các người dùng muốn tự mình làm, những người mà xây dựng giao diện WordPress của riêng mình hoặc ai đó cần thêm vào các vị trí cho menu mới với giao diện WordPress đang tồn tại.

Tạo ra các custom navigation menus trong các giao diện WordPress

Navigation menus là một tính năng của các giao diện WordPress. Một giao diện có thể xác định các vị trí menu và hỗ trợ menu của chính họ. Để thêm vào một navigation menus, điều đầu tiên bạn cần làm là đăng ký navigation menus mới của mình bằng việc thêm code này vào file chúng tôi của giao diện.

function wpb_custom_new_menu() { register_nav_menu('my-custom-menu',__( 'My Custom Menu' )); } add_action( 'init', 'wpb_custom_new_menu' );

Bạn giờ có thể đi đến Appearance, chọn Menus trong WordPress admin của bạn và tạo ra hoặc chỉnh sửa một menu mới. Bạn sẽ thấy “My Custom Menu” lựa chọn về vị trí giao diện.

Nếu bạn muốn thêm vào nhiều hơn một vị trí navigation menus mới thì bạn sẽ cần phải sử dụng một code như thế này:

function wpb_custom_new_menu() { register_nav_menus( array( 'my-custom-menu' =&amp;amp;gt; __( 'My Custom Menu' ), 'extra-menu' =&amp;amp;gt; __( 'Extra Menu' ) ) ); } add_action( 'init', 'wpb_custom_new_menu' );

Một khi bạn đã thêm vào vị trí menu đó, hãy tiếp tục và thêm vài mục menu vào WordPress admin bằng việc làm theo hướng dẫn của chúng tôi về việc làm thế nào để thêm các navigation menus cho người dùng mới.

Việc này sẽ cho phép chúng ta di chuyển đến bước tiếp theo mà sẽ làm hiển thị menu trong giao diện của bạn.

Hiển thị ra các navigation menus tùy chỉnh trong các giao diện WordPress

Tiếp theo, chúng ta cần làm hiện ra navigation menus mới này trong giao diện mới của bạn. Nơi phổ biến nhất mà các navigation menus thường được đặt là ở phần header của một website ngay sau tiêu đề và logo của trang.

Tuy nhiên, bạn có thể thêm navigation menus của mình tại bất cứ đâu mà bạn muốn.

Bạn sẽ cần phải thêm code này vào template file của bạn, nơi mà bạn muốn hiển thị menu của mình.

&amp;amp;lt;?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' =&amp;amp;gt; 'my-custom-menu', 'container_class' =&amp;amp;gt; 'custom-menu-class' ) ); ?&amp;amp;gt;

Theme location là cái tên mà chúng tôi chọn trong bước trước đó.

Lớp container là lớp CSSS mà sẽ được thêm vào navigation menus của bạn. Menu sẽ xuất hiện như một danh sách gạch đầu dòng rõ ràng trong website.

Bạn có thể sử dụng lớp CSS .custom_menu_class để thiết kế menu của mình. Đây là một CSS mẫu để giúp bạn bắt đầu.

div.custom-menu-class ul { list-style-type: none; list-style: none; list-style-image: none; } div.custom-menu-class li { padding: 20px; display: inline; }

Nếu bạn cần nhiều hơn các hỗ trợ về CSS và các cách bố trí menu thì chúng tôi khuyên dùng một trong những giao diện WordPress starter này để xây dựng các giao diện tùy chỉnh của bạn.

Tạo ra các menu thân thiện với các thiết bị di động trong WordPress

Với sự gia tăng trong việc sử dụng các thiết bị di động, bạn có thể sẽ muốn làm cho các menu thân thiện hơn với các thiết bị di động bằng việc thêm vào một trong rất nhiều các hiệu ứng phổ biến.

Bạn có thể thêm một hiệu ứng trượt ra, hiệu ứng thả xuống và thậm chí là hiệu ứng chuyển đổi cho các menu trên di động.

Làm nhiều việc hơn với các navigation menus WordPress

Các navigation menus là một công cụ thiết kế web mạnh mẽ. Chúng cho phép bạn chỉ cho người dùng các phần quan trong nhất trong website của bạn. WordPress cho phép bạn làm nhiều việc hơn chỉ là hiển thị ra các links trong menu của mình. Đó là tất cả, chúng tôi hy vọng rằng hướng dẫn sau cùng này giúp bạn biết được làm thế nào để thêm một navigation menus trong WordPress. Bạn có thể cũng muốn xem danh sách của chúng tôi về 25 WordPress widgets hữuích nhất cho trang của bạn.

How To Add Code To WordPress Header And Footer (2 Easy Solutions)

How to Add Code to WordPress Header and Footer With a Plugin

For most users, the easiest way to add code to the WordPress header and footer is via a plugin. The benefits of using a plugin over the manual method in the next section are:

Your code snippets will remain intact if you ever switch themes.

The plugin makes it easy to only add code snippets to the header or footer of your homepage, which can be helpful in some use cases.

The plugin is more beginner-friendly because it doesn’t require digging into the code.

While there are several plugins that offer this functionality, we recommend the Head, Footer and Post Injections plugin from Stefano Lissa because it gives you more control than many of the alternatives. It currently has over 200,000 active installs with a 5 out of 5-star rating.

Step 1: Install and Activate Head, Footer and Post Injections

Head, Footer and Post Injections is available for free at chúng tôi so you can install and activate it directly from your WordPress dashboard by going to Plugins → Add New and searching for it:

Step 2: Add Code Snippet to Head, Footer and Post Injections

Once you activate the plugin, you can access its interface by going to Settings → Header and Footer in your WordPress dashboard. You’ll see a number of tabs in the plugin’s interface. But for this guide, you’ll mostly work in the default Head and footer tab:

Every page – adds the code snippet to the header of every single page on your site. This is what you’ll want to use most of the time.

Only home page – only adds the code snippet to the header of your homepage.

For example, to add the Google Analytics tracking code to WordPress, you’d just paste it into the Every page box and save your changes:

Subscribe Now

Desktop – despite the name, this adds code to the footer of both the desktop and mobile version of your site unless you specifically check the box for Mobile.

Mobile – when checked, this lets you add a different code snippet to the mobile version of your site.

If you just want to add a code snippet to the footer section for all users, no matter their devices, paste it in the Desktop box and leave Mobile unchecked:

If needed, you can add multiple code snippets to each box.

BONUS – Add Code to Header and Footer of Google AMP Pages

Another neat thing about this plugin is that, if you’re using Google AMP for WordPress, the plugin lets you specifically add code snippets to the header and footer of the Google AMP versions of your pages ( as long as you’re using the official AMP plugin from Automattic).

To do it, head to the AMP tab in Header and Footer and paste your code snippet into the appropriate box:

If you are simply needing to add different PHP functions on a site-wide basis, we also recommend checking out the free Code Snippets plugin. It removes the need to add custom snippets to your theme’s chúng tôi file. It currently has over 100,000 active installs with a 5 out of 5-star rating.

How to Manually Add Code to WordPress Header and Footer

If you’re not familiar with the basics of PHP, we recommend you stick with the plugin method above. The manual method might be overly complicated for you.

In this section, you’ll learn how to manually add code snippets to your theme’s header and footer via its chúng tôi file.

If you want to proceed with this method over the plugin in the previous section, it’s essential that you use a WordPress child theme to make your edits. If you don’t use a child theme, any code that you add to your header or footer will get overwritten if you update your WordPress theme.

Many developers provide a child theme. But if your developer doesn’t, here’s a guide on how to create a WordPress child theme. Once you have your child theme ready to go, you can proceed with the following steps to add code to your theme’s header or footer.

While you can add code snippets directly to your chúng tôi and chúng tôi files, a better way is to use your chúng tôi file and the appropriate WordPress hook. This lets you keep all your snippets in one place and avoid modifying core theme files.

Step 1: Prepare Code Snippets

To get you started, we’ll give you a rough framework to add code to both your header and footer.

For each snippet, make sure to change:

The your_function_name placeholder (both instances)

The PASTE X CODE HERE placeholder

Step 2: Add Code Snippets to chúng tôi File in Child Theme

Once you have the relevant code snippet(s) ready, you need to add them to the chúng tôi file of your child theme. You can either edit this file by connecting to your site via FTP. Or, you can go to Appearance → Editor and select the chúng tôi file. Then, paste your code at the end of the file:

Make sure to save your changes and you’re done!

BONUS: Add Code to Header or Footer For Only Specific Pages

If you want more control over where your header or footer code snippets show up, you can use if statements to only add the code to specific pages on your WordPress site.

For example, to only add code snippets to the header or footer of your homepage, you could use:

Another option is to only add the code snippets to specific posts or pages. To do that, you can use this code snippet:

Make sure to replace the example number – 73790 – with the actual ID of the post or page you want to add the code snippets to.

When In Doubt, Use The Plugin

That wraps up our guide on how to add code to the header or footer of your WordPress site. If the manual code examples are confusing, we recommend that you use the plugin method. It’s much more beginner-friendly and, most of the time, gives you just as much functionality.

If you enjoyed this tutorial, then you’ll love our support. All Kinsta’s hosting plans include 24/7 support from our veteran WordPress developers and engineers. Chat with the same team that backs our Fortune 500 clients. Check out our plans

How To Show The Navigation Pane In Word 2010

There are various elements of the Microsoft Word 2010 program that you might only see intermittently, or which you might only know about from working on a version of the program on a different computer. One such element is the “Navigation” pane that can be shown at the left side of Word 2010’s program window. This pane offers a convenient place to browse through the pages of your document, or to search for text within the document.

The Navigation pane is a feature that can be viewed or hidden by adjusting a setting within the program. This setting will stay applied as Word 2010 is closed and opened so, if you have previously hidden the Navigation pane, or if it was never visible to begin with, then you can follow our guide below to learn how to show the pane and start using it.

Display the Navigation Panel in Word 2010

The steps in this article will show you how to display the Navigation column at the left side of the window in Microsoft Word 2010. This column will remain visible for the entire time that Word 2010 is open. Once you no longer need the Navigation pane, you can close it by unchecking the box that you check in Step 3 below.

Step 1: Open Microsoft Word 2010.

Step 3: Check the box to the left of Navigation Pane. You should now see this pane at the left side of your window.

Matthew Burleigh has been writing tech tutorials since 2008. His writing has appeared on dozens of different websites and been read over 50 million times.

After receiving his Bachelor’s and Master’s degrees in Computer Science he spent several years working in IT management for small businesses. However, he now works full time writing content online and creating websites.

His main writing topics include iPhones, Microsoft Office, Google Apps, Android, and Photoshop, but he has also written about many other tech topics as well.

Share this:

Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Reddit

Related

Disclaimer: Most of the pages on the internet include affiliate links, including some on this site.

Bạn đang đọc nội dung bài viết How To Add Custom Navigation Menus In WordPress Themes trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!