Đề Xuất 6/2023 # How To Group And Ungroup Worksheets In Excel # Top 9 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 6/2023 # How To Group And Ungroup Worksheets In Excel # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về How To Group And Ungroup Worksheets In Excel mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

This tutorial will teach you how to group worksheets together in Excel to get the ability to modify multiple sheets at a time.

Have you ever found yourself in a situation when you need to perform the same tasks on multiple sheets? That’s very easy to do with the Group Worksheets feature. If your sheets have the same layout and structure, just group them together, and any changes you make on one sheet will be automatically applied to all other worksheets in the group.

When you are working with a set of identically structured sheets, grouping them together can save you a lot of time. Once the worksheets are grouped, you can enter the same data, make the same changes, write the same formulas and apply the same formatting to all the worksheets at once without having to switch through different sheets and edit each one individually.

Here are just a few examples of what you can do to a group of worksheets:

Add new or edit the existing data on several worksheets at a time.

Perform the same calculations with the same regions and cells.

Print out a selection of worksheets.

Set up the header, footer, and page layout.

Correct the same typo or mistake on multiple sheets.

Move, copy, or delete a group of worksheets.

In the screenshot below, we are setting up a table with the same data, formatting and layout for the 4 grouped worksheets: East, North, South and West.

How to group worksheets in Excel

For example, here’s how you can group two worksheets:

Once the worksheets are grouped, you can edit them all in one go. Also, you can perform calculations that will automatically reflect on all the worksheets in the group.

As an example, suppose we want to calculate the amount of commission based on the commission percentage (column C) and sales (column D) on the following sheets: East, North, South and West.

Here’s the fastest way:

Group the 4 sheets.

Enter the below formula in cell E2, and copy it down through cell E5: =C2*D2

Done! The formula will appear on all the grouped sheets in the same cells.

How to group all worksheets in Excel

To group all the worksheets in a workbook, this is what you need to do:

Choose Select All Sheets in the context menu.

Note. When all the sheets in a workbook are grouped, switching to another sheet tab will ungroup the worksheet. If only some worksheets are grouped, you can browse through the grouped sheets without ungrouping them.

How do you tell if worksheets are grouped in Excel?

There are two visual signs of grouped worksheets in Excel:

The sheet tabs in a group have a white background; the sheet tabs outside the group appear in gray.

The word Group is added to the name of the workbook; as soon as the worksheets are ungrouped, it disappears.

How to ungroup worksheets in Excel

After you’ve made the desired changes, you can ungroup the worksheets in this way:

Choose Ungroup Sheets in the context menu.

That’s how to group and ungroup worksheets in Excel. I thank you for reading and hope to see you on our blog again next week!

You may also be interested in

How To Group Or Ungroup Worksheets In Excel?

How to group or ungroup worksheets in Excel?

If the sheets in a workbook are in the same structure, you can quickly perform tasks on multiple worksheets at the same time by grouping worksheets together. It means that, while you sum a range in a worksheet, the same operation is carried on in the same range of others sheets in the group simultaneously.

Group worksheets

Ungroup worksheets

Group worksheets

To group worksheet will save our time while doing the same calculations in the same range of each sheet.

Press Ctrl key to select the sheet tabs which you want to group if you want to group continuous sheets, hold Shift to select the first and last one tab.

Now while you doing some changes in a sheet, the others change also.

Ungroup worksheets

To Ungroup worksheet, you can use two methods.

Relative Articles

The Best Office Productivity Tools

Kutools for Excel Solves Most of Your Problems, and Increases Your Productivity by 80%

Reuse:

Quickly insert

complex formulas, charts

 and anything that you have used before;

Encrypt Cells

with password;

Create Mailing List

and send emails…

Super Formula Bar

(easily edit multiple lines of text and formula);

Reading Layout

(easily read and edit large numbers of cells);

Paste to Filtered Range

Merge Cells/Rows/Columns

without losing Data; Split Cells Content;

Combine Duplicate Rows/Columns

… Prevent Duplicate Cells;

Compare Ranges

Select Duplicate or Unique

Rows;

Select Blank Rows

(all cells are empty);

Super Find and Fuzzy Find

in Many Workbooks; Random Select…

Exact Copy

Multiple Cells without changing formula reference;

Auto Create References

to Multiple Sheets;

Insert Bullets

, Check Boxes and more…

Extract Text

, Add Text, Remove by Position,

Remove Space

; Create and Print Paging Subtotals;

Convert Between Cells Content and Comments

Super Filter

(save and apply filter schemes to other sheets);

Advanced Sort

by month/week/day, frequency and more;

Special Filter

by bold, italic…

Combine Workbooks and WorkSheets

; Merge Tables based on key columns;

Split Data into Multiple Sheets

;

Batch Convert xls, xlsx and PDF

More than 300 powerful features

. Supports Office/Excel 2007-2019 and 365. Supports all languages. Easy deploying in your enterprise or organization. Full features 30-day free trial. 60-day money back guarantee.

Read More… Free Download… Purchase… 

Office Tab Brings Tabbed interface to Office, and Make Your Work Much Easier

Enable tabbed editing and reading in Word, Excel, PowerPoint

, Publisher, Access, Visio and Project.

Open and create multiple documents in new tabs of the same window, rather than in new windows.

Increases your productivity by

Read More… Free Download… Purchase… 

Group/Ungroup Objects In Powerpoint 2010

Tìm hiểu làm thế nào để nhóm, rã nhóm, và hình dạng tập hợp lại trong PowerPoint 2010.

Tác giả: Geetesh Bajaj

Sản phẩm / Version: Microsoft PowerPoint 2010 Hệ điều hành: Windows 8, 7, Vista và XP

Ngày tạo: ngày 20 tháng 12 năm 2010 Cập nhật: ngày 20 tháng 12 năm 2010

Nhiều lần, bạn muốn để animate vài trượt các đối tượng với nhau – hoặc bạn có thể muốn xoay đủ mọi hình thù với nhau để một góc độ nhất định – vào những thời điểm như thế này, bạn sẽ rất vui khi biết rằng nhóm, ungrouping, và tái phối trí hình dạng có thể trong PowerPoint – và đây là định nghĩa của các điều khoản:

Nhóm: Thực hiện một lựa chọn duy nhất từ một bộ khác nhau hoặc tương tự của các đối tượng trượt, do đó khi bạn chọn nó một lần nữa, bạn kết thúc cách chọn toàn bộ nhóm chứ không phải là một đối tượng duy nhất. Một nhóm có một bộ duy nhất của lựa chọn và xoay tay cầm (so sánh các yếu tố cá nhân trên bên trái của hình 1 đến thống nhất, nhóm duy nhất ở bên phải). Hình 1: hình dạng cá nhân (trái) và hình dạng giống nhau trong một nhóm (bên phải)

Ungrouping: Cho phép bạn chia tay một đối tượng trở lại nhóm lại thành các đối tượng riêng biệt. Nếu chúng ta để ungroup đối tượng ở bên phải của hình 1 (xem ở trên), nó sẽ cho kết quả tìm kiếm như thể hiện về phía bên trái của cùng một hình 1 .

Tập kết: Đôi khi, bạn cần phải ungroup một đối tượng chỉ để bạn có thể thực hiện một thay đổi nhỏ cho một đối tượng trượt cụ thể. Tái phối trí nhớ bất cứ điều gì bao gồm các nhóm ban đầu, và reconstitutes nhóm ban đầu mà không cần phải chọn tất cả các đối tượng từng slide trên một lần nữa.

ungrouping Shapes

Thực hiện theo các bước sau để ungroup hình dạng nhóm trước đây và / hoặc đối tượng trượt khác trong PowerPoint 2010:

tập kết Shapes

Thực hiện theo các bước sau để tập hợp lại (reconstitute) bất kỳ nhóm cho đến nay ungrouped:

Lưu trình bày của bạn thường xuyên.

Làm thế nào để nhóm trong PowerPoint

Để nhóm các đối tượng với nhau trong PowerPoint, chỉ cần:

Chọn hai hoặc nhiều đối tượng bạn muốn nhóm với nhau

Kích chuột phải vào bằng chuột

Di chuột lên tùy chọn Nhóm

Chọn nhóm

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các phím tắt nhóm (Ctrl + G).

Ưu điểm của nhóm đối tượng với nhau là họ được dễ dàng hơn để lấy và định dạng như một nhóm. Bạn cũng có thể tổ chức thêm đối tượng của bạn bằng cách tạo nhóm trong nhóm.

Mỗi phòng trong số bảng xếp hạng là lần đầu tiên nhóm lại với tiêu đề của nó, sau đó tất cả 3 bảng xếp hạng được nhóm lại với nhau như một nhóm duy nhất. Vì vậy, các nhóm như sau:

Nhóm 1: Biểu đồ 1 và nội dung của nhóm # 2: Sơ đồ 2 và nội dung của nhóm # 3: Biểu đồ 3 và nội dung của nhóm # 4: Cả ba bảng xếp hạng nhóm lại với nhau

Làm thế nào để ungroup trong PowerPoint

Để ungroup đối tượng trong PowerPoint, chỉ cần:

Chọn một tập các đối tượng mà đã được nhóm lại với nhau

Kích chuột phải vào bằng chuột

Di chuột lên tùy chọn Nhóm

Chọn Ungroup

Ngoài ra, bạn có thể chỉ cần sử dụng phím tắt ungroup (Ctrl + Shift + G). Đây là hữu ích (và nhanh hơn nhiều) khi giao dịch với các nhóm trong nhóm, vì nó cho phép bạn nhanh chóng phá vỡ tất cả chúng xuống phần riêng lẻ.

Làm thế nào để tập hợp lại trong PowerPoint

Tập hợp lại là lệnh thông minh chút, bạn có thể sử dụng để nhanh chóng cải cách một nhóm đối tượng ungrouped.

Và điều thú vị về các lệnh là bạn chỉ cần chọn một đối tượng duy nhất từ ​​nhóm ban đầu để cải cách các nhóm TOÀN BỘ.

Ví dụ, nếu bạn ungroup một bộ 10 hình chữ nhật để chỉnh sửa tiêu đề cá nhân của họ, bạn có thể cải cách nhóm TOÀN BỘ bằng cách chọn một trong những hình chữ nhật mười và nhấn CTRL + SHIFT + J trên bàn phím của bạn.

Nếu bạn không thích các phím tắt, bạn cũng có thể tập hợp lại sử dụng con chuột của bạn:

Chọn một đối tượng mà là một phần của một nhóm

Kích chuột phải vào bằng chuột

Di chuột lên tùy chọn Nhóm

Chọn tập hợp lại

Một trong những hạn chế của lệnh tập hợp lại trong đó bạn chỉ có thể cải tổ lại vào nhóm cuối cùng.

Vì vậy, nếu bạn có một tập các đối tượng đó có năm lớp khác nhau của các nhóm, bạn có thể chỉ sử dụng các phím tắt tập hợp lại để lấy lại vào nhóm cuối cùng.

phím tắt nhóm không làm việc?

Không phải tất cả các đối tượng trong PowerPoint có thể là một phần của một nhóm. Vì vậy, nếu shortcut nhóm của bạn không hoạt động hoặc lệnh nhóm là màu xám, bạn có khả năng cố gắng để nhóm các đối tượng cùng nhau mà không thể trở thành một phần của một nhóm.

PowerPoint đối tượng mà không thể trở thành một phần của một nhóm

/ En / powerpoint2003 / nén-hình ảnh / nội dung /

Giới thiệu

Nhóm đối tượng trên một slide

Ungroup các đối tượng trên một slide

Nhóm và ungrouping đối tượng

Bạn có thể chọn để sử dụng hình ảnh, hình dạng, biểu đồ, văn bản và các đối tượng khác trong bài trình bày PowerPoint của bạn. Nếu bạn làm thế, có thể có trường hợp mà bạn muốn nhóm một số các đối tượng với nhau để làm cho nó dễ dàng hơn để di chuyển chúng đến các địa điểm khác nhau trên slide. Đây được gọi là nhóm .

Chọn đối tượng đầu tiên với con chuột của bạn.

Bấm và giữ phím Ctrl trên bàn phím của bạn. (Bạn sẽ phải giữ phím Ctrl cho đến khi bạn chọn tất cả các đối tượng mà bạn muốn vào nhóm.)

Chọn đối tượng thứ hai với con chuột của bạn.

Tiếp tục để chọn tất cả đối tượng mà bạn muốn vào nhóm.

Thả Ctrl then chốt.

Nhấp vào Draw menu.

Chọn Nhóm . Một tập hợp duy nhất của tay cầm sẽ xuất hiện xung quanh đối tượng nhóm.

Chọn đối tượng bằng chuột.

Nhấp vào Draw menu.

Chọn Ungroup . Một tập hợp các xử lý sẽ xuất hiện xung quanh từng đối tượng.

Thử thách!

Mở một bài thuyết trình trống mới.

Chèn một hình ảnh từ clip art gallery.

Chèn một mũi tên hay đối tượng vẽ khác.

Chèn một hộp văn bản .

Nhập văn bản vào hộp văn bản.

Nhóm các hộp văn bản, mũi tên, và clip nghệ thuật.

Di chuyển đối tượng đến trung tâm của slide.

Ungroup đối tượng.

Đóng trình bày mà không lưu các tập tin.

/ En / powerpoint2003 / đặt hàng-đối tượng-on-a-trượt / content /

Có cách nào để nhóm / tách các đối tượng khi chỉnh sửa một bài thuyết trình trong Powerpoint trực tuyến? Tôi chỉ có quyền truy cập vào phiên bản trực tuyến của Office 365 tại nơi làm việc, nhưng nó là một nỗi đau phải di chuyển các đối tượng từng người một nếu họ không thể được nhóm lại.

Bất cứ ý tưởng?

Bạn đã thử này? chúng tôi – KMSTR 29 tháng 1 ’15 lúc 10:49

Có rất nhiều tính năng khác nhau trong Office 365 PowerPoint so với Microsoft PowerPoint 2010? Nhóm trong năm 2010 chỉ là chọn đối tượng và nhấn Ctrl + G và ctrl + shift + G để ungroup. – AndrewH ngày 29 tháng 1 ’15 tại 18:06

1 Trả lời 1

Hãy thử ctrl + G và Ctrl + Shift + G để nhóm và tách tương ứng. Những tùy chọn có sẵn trong băng quá.

1 Hi Sarath, chào mừng bạn đến GDSE và cảm ơn câu trả lời của bạn. Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng xem trung tâm trợ giúp hoặc một ping của chúng tôi trong Thiết kế đồ họa trò chuyện một lần danh tiếng của bạn là đủ (20). Giữ góp và thưởng thức các trang web! – Vincent ngày 16 tháng 3 ’16 tại 09:49

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Duyệt câu hỏi khác được gắn thẻ microsoft-powerpoint hay hỏi câu hỏi của riêng bạn.

How To Hide And Unhide Worksheets In Excel

What to Know

This article explains how to hide and unhide worksheets using the contextual menu and the ribbon in Excel for Microsoft 365, Excel 2019, 2016, 2013, and 2010. 

Data Use in Hidden Worksheets

By default, all open Excel workbooks display worksheet tabs on the taskbar at the bottom of the screen, but you can hide or display them as needed. At least one worksheet must be visible at all times.

Hiding worksheets doesn’t mean you’re deleting them, and you can still reference them in formulas and charts located on other worksheets or other workbooks.

Hide Worksheets Using the Contextual Menu

If the Hide option is inactive or grayed out, most likely, the current workbook has only one worksheet. Excel deactivates the Hide option for single-sheet workbooks because there must always be at least one visible sheet.

How to Hide a Single Worksheet

How to Hide Multiple Worksheets

Press and hold down the Ctrl key on the keyboard.

Hide Worksheets Using the Ribbon

Excel has no keyboard shortcut for hiding worksheets, but you can use the ribbon bar to accomplish the same task.

Select one or more worksheet tabs at the bottom of an Excel file.

Select Format in the Cells group.

Select Hide Sheet.

Unhide Worksheets Using the Contextual Menu

You can unhide tabs using the contextual menu, just as you can hide them.

Unhide Worksheets Using the Ribbon

As with hiding worksheets, Excel has no keyboard shortcut for unhiding a sheet, but you can still use the ribbon.

Select one or more worksheet tabs at the bottom of the Excel file.

Select Format.

Select Unhide Sheet.

Cách Group Và Ungroup Dữ Liệu Trong Pivot Table

Trong các trường hợp Pivot Table đưa ra kết quả khá cồng kềnh, các bạn có thể Group data lại thành từng nhóm để phục vụ cho việc quan sát và phân tích dễ dàng hơn. Bài viết sẽ đưa ra 1 số ví dụ cụ thể để giúp các bạn hình dung về việc Group các dữ liệu trong Pivot Table thành các nhóm.

.

Nhìn vào bảng trên, chúng ta khó nhận thấy xu hướng biến động sản lượng của từng chi nhánh vì các ngày khá rải rác và rời rạc. Để có thể phân tích dễ hơn, chúng ta có thể nhóm các ngày thành nhiều nhóm như: cùng tháng, cùng quý…

Trước hết, chúng ta kích chuột phải vào bảng Pivot, chọn Group để hiện ra cửa sổ Grouping.

Trong cửa sổ Grouping, Excel đã tự động điền các giá trị “Starting at” và “Ending at” (bạn có thể thay đổi ngày theo nhu cầu sử dụng). Tại ô By, các bạn chọn khoảng thời gian của các ngày mà các bạn muốn group, ví dụ chọn Months nếu muốn group theo tháng, chọn Quarters nếu muốn group theo quý, hoặc có thể chọn cả Months và Quarters nếu muốn group vừa theo tháng vừa theo quý..

.

Sau khi chọn xong các tiêu chí (ở đây mình vừa group theo tháng và theo quý), bấm OK thu được bảng kết quả:

Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn sản lượng sản xuất được của chi nhánh A so với chi nhánh B trong từng tháng, từng quý, hoặc giữa các tháng, các quý của từng chi nhánh.

2. Group dữ liệu dạng số:

Ta có bảng Pivot sau là số lượng khách hàng tiêu thụ mặt hàng A theo từng độ tuổi

Chúng ta sẽ thực hiện group tuổi khách hàng thành từng nhóm tuổi như sau:

Kích chuột phải vào vùng Pivot Table, chọn Group để hiện cửa sổ Grouping. Tại cửa sổ grouping, lần lượt điền các giá trị Starting at và Ending at, tại ô By điền số thể hiện khoảng cách giữa số bắt đầu và số kết thúc trong từng nhóm.

Đối với yêu cầu trên, ta chia thành từng nhóm cách nhau 10 tuổi: từ 1 đến 10 tuổi, từ 11 đến 20 tuổi…

Nhấn OK, ta thu được kết quả:

Như vậy nhóm khách hàng từ 21 đến 30 là nhóm tiêu thụ sản phẩm A nhiều nhất.

Lưu ý: Các dữ liệu được sử dụng để Group phải có cùng 1 kiểu dữ liệu.

Để có thể đưa Pivot trở về trạng thái ban đầu, các bạn chỉ cần kích chuột phải và chọn Ungroup để xóa bỏ lệnh Group vửa tạo.

Nguồn: chúng tôi – Sưu tầm

Last modified on Thursday, 07 April 2016

Bạn đang đọc nội dung bài viết How To Group And Ungroup Worksheets In Excel trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!