Mẫu phiếu nhập kho – Cách viết phiếu nhập kho chuẩn nhất

Mẫu phiếu nhập kho – Cách viết phiếu nhập kho chuẩn nhất

Mẫu phiếu nhập kho cho kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Mẫu phiếu nhập kho nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.  Hãy cùng vongtunhatban.com xem và tải về mẫu phiếu nhập kho tại link cuối bài viết nhé.

Mẫu phiếu nhập kho chuẩn nhất 2017

Đơn vị…………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 PHIẾU NHẬP KHO

  Ngày…. tháng…. năm…..

Số: ……………………….

Nợ …………………….

Có …………………….

– Họ và tên người giao:…………………………………………………………………………

– Theo…… số…… ngày…… tháng…… năm…… của……………………………..

Nhập tại kho: …………………… địa điểm……………………………………………….

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Theo chứng từ Thực nhập
A B C D 1 2 3 4
               
  Cộng x x x x x  

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………….…………

– Số chứng từ gốc kèm theo:………………………………………………………..

                           Ngày … tháng… năm….
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người giao hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) 

(Ký, họ tên)

Trên đây là mẫu phiếu nhập kho, cùng tìm hiểu mẫu phiếu xuất kho nhé

Mẫu phiếu xuất kho 

Mẫu Phiếu xuất kho số 02 – VT theo thông tư 200 và thông tư 133. Phiếu xuất kho dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị, làm căn cứ để hạch toán chi phí và kiểm tra sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

Mẫu phiếu xuất kho là biểu mẫu kế toán thông dụng, kết hợp với các chứng từ kế toán thường dùng khác như Phiếu thu, Phiếu chi và Phiếu nhập kho cũng được ban hành sửa đổi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và chế độ kế toán hiện hành.

Mẫu phiếu xuất kho ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………………

Bộ phận: ……………………….

Mẫu số 02 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

                                  Ngày….tháng….năm……

Số: ………………………….

Nợ ………………………..

Có ………………………..

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………………. Địa chỉ (bộ phận): ……………….

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………………..

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………… Địa điểm ……………………………………………..

STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Yêu cầu Thực xuất
A B C D 1 2 3 4
               
  Cộng x x x x x  

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………

– Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………..

      Ngày….tháng…..năm….
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)

Mẫu phiếu xuất kho ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ……………………………

Bộ phận: …………………………

Mẫu số 02 – VT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày …… tháng …… năm 20….
 Số: …………………………………….

Nợ: ……………………..
Có: ……………………..

Họ và tên người nhận hàng:…………………………………………………Địa chỉ (bộ phận):…………….

Lý do xuất kho:…………………………………………………………………………………………………………..

Xuất tại kho (ngăn lô): ……………………………………………….Địa điểm:………………………………….

STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Yêu cầu Thực xuất
A B C D 1 2 3 4
               
  Cộng x x x x x  

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………

Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………………………

                           Ngày ……. tháng …….. năm 20….

Người lập phiếu
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Người nhận hàng
(Ký, họ tên) 

Thủ kho
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên) 

Giám đốc
(Ký, họ tên) 

Hi vọng bài viết trên đây có thể cung cấp cho các bạn những thông tin đầy đủ nhất về nhập xuất kho. Nếu thấy hay hãy like và share bài viết này nhé.

Xem thêm bài viết Cách viết phiếu xuất kho 

Mẫu báo giá sản phẩm mới nhất