Đề Xuất 3/2023 # Quy Trình Làm Bctc Trên Excel # Top 6 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 3/2023 # Quy Trình Làm Bctc Trên Excel # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quy Trình Làm Bctc Trên Excel mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1.1 – Các bạn vào số dư đầu kỳ ” bảng cân đối phát sinh tháng /quý ” để thực hiện nhập số dư cuối kỳ trước sang đầu kỳ này , đồng thời chúng ta sẽ khai báo tên Khách hàng , Nhà cung cấp

1.2 – Tiếp theo chúng ta sẽ hoàn thành nhập số dư đầu kỳ của Nguyên vật liệu , hàng hóa tại các Bảng tổng hợp Nhập Xuất Tồn của 152 – 153 -155 -156

1.3 – Chuyển lãi ( lỗ ) năm nay về năm trước ( Căn cứ vào số dư đầu kỳ TK 4212 trên Bảng CĐTK để chuyển ). Việc thực hiện này được định khoản trên Nhật ký chung và chỉ thực hiện 1 lần trong năm, vào thời điểm đầu năm

– Kết chuyển Lãi Lỗ năm trước sang năm nay( căn cứ vào số dư TK 421 – TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên Bảng Cân đối phát sinh Tài khoản của năm trước): đưa ra 2 TH

TH 1: Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ: ta xác định rằng Doanh nghiệp này tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước là Lỗ.

Chúng ta thực hiện bút toán kết chuyển

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước

Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

TH 2 Nếu TK 4212 có số dư bên Có: ta xác định rằng Doanh nghiệp này tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước là Lãi

Chúng ta thực hiện bút toán kết chuyển

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay

Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

1.4 Hạch toán chi phí thuế Môn bài phải nộp trong năm nay

Chúng ta sẽ hoạch toán bút toán:

Nợ TK 6422 – CP Quản lý Doanh nghiệp

Có TK 3338 – Các loại thuế khác

Khi nộp thuế Môn bài: Kế toán hạch toán theo 2 TH:

TH1: Nếu nộp bằng Tiền mặt Việt Nam Đồng – TK 1111

Nợ TK 3338

Có TK 1111

TH2: Nếu nộp thuế bằng chuyển khoản – Tiền Việt Nam Đồng gửi Ngân hàng – TK 1121

Nợ TK 3338

Có TK 1121

Bước 2 : Hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong tháng

Trong quá trình lập BCTC các bạn nên thống nhất đồng nhất về tài khoản và mã hàng hóa ” Nếu các bạn chi tiết các tài khoản 4 số thì đồng nhất hoạch toán chi tiết chứ không được cái thi cho vào Tk 3 số cái thì cho vào Tk 4 số

a : Nếu phát sinh thêm Khách hàng hoặc nhà cung cấp mới

VD: Phải thu của Công ty A ( là khách hàng mới ).

Bước 1: Sang DMTK khai chi tiết khách hàng – Công ty A với mã Khách hàng là: 1311 hoặc 131A ( Khai báo phía dưới Tk 131 ) ( Việc khai báo mã TK như thế nào là tuỳ vào yêu cầu quản trị của bạn )Việc đặt mã là để chi tiết cho Nhà cung cấp, sao cho dễ nhớ và tuyệt đối không được trùng lặp.

Bước 2: Hạch toán bên NKC theo mã TK ( Mã KH ) đã khai báo cho Công ty A là 131A

– Sau khi định khoản trên NKC phải sang bảng phân bổ 242, 214 để khai báo thêm công cụ dụng cụ hoặc tài sản này vào bảng và tính ra số cần phân bổ trong kỳ hoặc số cần trích khấu hao trong kỳ.

3 : Trường hợp mua hoặc bán hàng hoá:

a : Trường hợp mua hàng hoá:

– Bước 1: Bên Nhật ký chung không phải khai chi tiết từng mặt hàng mua vào, chỉ hạch toán chung vào TK 156 tổng số tiền ở dòng ” Cồng tiền hàng ” trên hoá đơn mua vào

– Bước 2: Đồng thời về Phiếu nhập kho, khai báo chi tiết từng mặt hàng mua theo hoá đơn vào phiếu nhập kho:

+ Nếu mặt hàng mùa vào là hàng mới thì phải đặt Mã hàng cho từng mặt hàng trên DMHH sau đó thực hiện kê nhập trên PNK theo mã hàng đã khai báo

– Bước 3: Nếu phát sinh chi phí ( vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho…) cho việc mua hàng thì Đơn giá nhập kho là đơn giá đã bao gồm chi phí. Khi đó phải phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt hàng như sau: ( Có thể lập bảng tính riêng cho việc phân bổ chi phí).

Enter your text here…

Chúng ta hoạch toán trên nhật ký chung

Sau đó các bạn vào phiếu nhập kho tương ứng để phân bổ chi phí cho mặt hàng được vận chuyển ” Theo công thức ở trên “

b : Trường hợp bán hàng hoá:

– Bước 1: Bên Nhật ký chung không phải khai chi tiết từng mặt hàng bán ra, chỉ hạch toán chung vào TK 5111 ( đối với doanh nghiệp xây dựng 5112 ) tổng số tiền ở dòng” Cộng tiền hàng ” trên hoá đơn bán ra.

– Bước 2: Đồng thời về Phiếu Xuất kho, khai báo chi tiết từng mặt hàng bán ra theo Hoá đơn vào Phiếu XK.

+ Không hạch toán bút toán Giá vốn hàng bán: Vì Công ty áp dụng phương pháp tính gía xuất kho là phương pháp ” Bình quân cuối kỳ ” , nên cuối tháng mới thực hiện bút toán này để tập hợp giá vốn hàng bán trong kỳ.

* Chú ý:- Khi vào bảng kê xuất kho thì chỉ vào số lượng, chưa có đơn giá xuất kho vì đơn giá cuối kỳ mới tính được bên Bảng Nhập Xuất TỒn kho- Khi tính được Đơn giá bên bảng Nhập – Xuất – Tồn thì sử dụng hàm VLOOKUP tìm đơn giá xuất kho từ bảng Nhập – Xuất – Tồn về PXK

Bước 3 : Các bút toán cuối tháng

​1. Hạch toán các bút toán về tiền lương cuối tháng

2. Trích khấu hao tài sản cố định

3. Phân bổ chi phí trả trướng dài hạn, ngắn hạn ( nếu có)

4. Kết chuyển thuế GTGT

5. Tập hợp giá vốn hàng bán

6. Kết chuyển các khoản doanh thu

7.Kết chuyển chi phí

8. Kết chuyển lãi ( lỗ) trong kỳ

Bước 4 : Lập các bảng biểu cuối kỳ

Bước 4.1. Lập bảng Tổng hợp phải thu khách hàng- TK 131:

-Dùng VLOOKUP tìm DMTK về – Cột tên khách hàng IF và VLOOKUP – Dư Nợ và Dư có đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm ở CĐPS tháng về. – Cột Dư NỢ đầu kỳ: = VLOOKUP của CĐPS kỳ trc – Cột Dư Có đầu kỳ: = VLOOKUP của CĐPS kỳ trc – Cột số phát sinh Nợ và phát sinh Có, sử dụng hàm SUMIF tập hợp từ NKC về. – Cột số phát sinh Nợ = SUMIF trên NKC – Cột số phát sinh Có = SUMIF trên NKC – Cột dư Nợ và dư Có cuối kỳ, dùng hàm Max – Cột dư Nợ cuối kỳ: = MAX ( Dư nợ Đk + PS nợ – Dư có ĐK -PS có,0) – Cột dư Có cuối kỳ: = MAX( Dư có ĐK + PS có – Dư nợ ĐK – Ps nợ,0)

Bước 4.2. Lập Bảng tổng hợp Phải trả khách hàng – 331 Cách làm tương tự như bảng tổng hợp TK 131

Bước 4.3. Lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng;

– Riêng sổ quỹ tiền mặt và sổ Tiền gửi ngân hàng chúng ta không thể chuyển sổ trên NKC mà phải tính riêng 2 sổ này, vì 2 loại sổ này có mẫu sổ khác so với các sổ chi tiết TK, sổ tổng hợp TK khác

Để tính được số dư đầu kỳ của từng tháng trên Sổ quỹ TM thì ta phải xây dựng bên phải bảng “Cân đối phát sinh tháng” của các tháng thêm 2 cột: – Cột BC: Gõ số tháng tại dòng tương ứng với TK 111 của Bảng CĐPS và coppy cho những dòng tiếp theo của tháng đó ( làm cho tất cả các tháng). – Cột ” Nối tháng và TK báo cáo” : =I9&”;”&A9 ( Là dãy điều kiện cho hàm SUMIF)

Sau đó dùng hàm SUMIF để tính ra số dư đầu kỳ trên sổ Quỹ TM; = dùng hàm SUMIF trên bảng CĐPS – Cột tồn tiền cuối ngày dùng hàm Subtotal: Cú pháp hàm: = $J$9+Subtotal(9,E$11:E11)-Subtotal(9,H$11:H11) – Dòng cộng số phát sinh : Dùng hàm subtotal – Dòng số dư cuối kỳ: Dùng công thức đơn giản như sau: Dư cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + Tổng thu – Tổng chi. ( Sổ quỹ TM được lập cho cả kỳ kế toán, Bạn muốn xem tháng nào thì lọc tháng đó lên, Cụ thể có ở phần in sổ)

Bước 4.4.Lập sổ tiền gửi ngân hàng: – Cách làm tương tự như sổ quỹ tiền mặt. Nhưng cột số hiệu và Ngày tháng chứng từ thì công thức tương tự như cột Ngày tháng ghi sổ.

Bước 4.5. Lập bảng Cân đối phát sinh năm: – Có 2 dạng bảng cân đối phát sinh năm:

Cách làm: – Trên Nhật Ký chung. Xây dựng thêm cột TK cấp 1. – Sử dụng hàm LEFT cho cột TK cấp 1 để láy về TK cấp 1 từ Cột TK Nợ/ TK Có trên NKC. – Cột mã TK, tên TK: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Coppy từ DMTK về, sau đó xoá hết TK chi itết( trừ các TK chi tiết của TK 333 ) – Cột dư Nợ và dư Có đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm ở CĐPS tháng 1 về ( phần dư đầu kỳ) – Cột phát sinh Nợ, Phát sinh có: Dùng SUMIF tổng hợp ở nhật ký chung về ( dãy ô điều kiện vẫn là cột TK Nợ/TK có ) – Cột dư Nợ, dư Có cuối kỳ: Dùng hàm MAX – Dòng tổng cộng dùng hàm SUBTOTAL (Lưu ý: Sử dụng hàm SUBTOTAL cho TK 333)

Bước 4.6. Cách lập báo cáo tài chính cuối năm:

a. Bảng cân đối kế toán ( Bảng này lập theo thời điểm – 31/12/N ,) ( Để bảng cân đối kế toán đúng thì Tổng Tài Sản phải bằng tổng Nguồn Vốn)

Những Quy Trình Tạo Danh Sách Thả Xuống Trong Excel Nhanh Chóng

Việc làm Kế toán – Kiểm toán

Tạo danh sách thả xuống trong excel là gì?

Cách tạo danh sách thả xuống trong excel theo từng office

Tạo danh sách thả xuống trong excel 2016

Để làm được cách làm này bạn có thể thực hiện chúng tuần tự theo các bước như:

– Lập một vùng có chứa dữ liệu và đặt tên

– Nhập dữ liệu vào data Validation

– Điền những dữ liệu vào vùng Data Validation vừa tạo

– Tạo những thông báo cho Data validation.

Bước 1: Lập một vùng có chứa dữ liệu và đặt tên

Để bắt đầu trước hết hãy mở một trang tính trong excel, bắt đầu công việc đầu tiên thôi nào. Cách để tiến hành tạo vùng dữ liệu mới này bạn cần tạo một danh sách thả xuống từ Data validation. Tuy nhiên bạn có thể tạo danh sách này trong cùng một bảng tính cũng được hoặc mở thêm một vùng trang tính khác nếu muốn. Quy định vùng có chứa dữ liệu đó và kẻ một bảng nhất định chứa dữ liệu mà mình sắp đặt vào. Điều bạn cần nhớ là đặt tên cho vùng dữ liệu bây giờ bạn vừa tạo xong.

Để đặt tên bạn cần tiến hành nhấn chuột trái vào góc bên trái của bảng tính và chọn Name box sau đó nhấn phím Enter. Như vậy bước đầu tiên là nhập dữ liệu vào và đặt tên bạn đã thực hiện xong xuôi mà không gặp những khó khăn nào rồi.

Bước 2: Nhập dữ liệu vào Data Validation

Sau khi bước 2 hoàn thành tiến hành tiếp tục công việc của bước 3.

Bước 3: Điền những dữ liệu vào vùng Data Validation vừa tạo

Vừa trong phần bước 1 bạn đã tạo một vùng dữ liệu như mong muốn. Sang đến bước 3 này bạn sẽ cần thêm những vùng dữ liệu tại bước 1 vào trong Data Validation vừa tìm được ở bước 2.

Cách thêm được thực hiện như sau:

Mở hộp thoại Data Validation vừa tìm được sau đó chọn Settings. Data Validation criteria có những mục Allow, Source. Việc bạn cần làm là điền những thông tin vào mục này.

Đối với mục Allow: chọn mục List để tạo danh sách thả xuống

Trong mục Ignore blank và In- cell dropdown bạn tích để chọn chúng là mặc định hoặc không chọn nếu không cần nó ở trong phần vừa tạo của mình.

Đối với Source: Bạn hãy điền = Food

Sau đó nhấn vào OK. Vậy là bạn đã tạo được danh sách trong mục Data Validation rồi đấy.

Bước 4: Tạo những thông báo cho Data validation.

Nếu bạn muốn tạo một danh sách, chọn hộp Show input message when the cell is selected sau đó nhấp vào tab Input Message, sau đó tiến hành tìm hộp thoại Title và Input message.

Cách tạo danh sách thả xuống trong excel 2007

Bước 1: Bạn tìm kiếm Developer để tìm kiếm cũng như hiển thị lệnh này. Nếu máy của bạn không có sẵn bạn cần vào Options trong excel sau đó chọn Customize Ribbon sau đó chọn Developer. Sau khi đã chọn xong rồi tiến hành bấm Ok để hoàn tất. Vậy là bạn đã hiển thị được nút này ra ngoài khi làm việc.

Bước 2: Trong Excel 2007, để tạo tiếp các bước cho việc tạo danh sách thả xuống bạn cần chọn Popular sau đó trong hộp thọai Top options for working with excel bạn chọn Show Developer tab in the Ribbon, tiếp đó nhấn nút Ok để chọn lựa kiểu hiển thị.

Sau khi đã thực hiện xong một cửa sổ mới xuất hiện tại Developer bạn bấm ch ọn lệnh Insert sau đó nhấn vào các tùy chọn khác có dấu … ở mục cuối của bảng Form Controls.

Bước 3: Trong mục nhiều hơn More Controls bạn tiếp tục sử dụng tìm kiếm và chọn Microsoft date and Time Picker Control 6.0 (SP6). Sau đó bấm Ok.

Bước 4: Để thiết kế một danh sách thả xuống bạn có thể hiển thị những thông báo hoặc thay đổi những thông báo đó.

Việc làm Hành chính – Văn phòng

Hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa khi tạo danh sách thả xuống trong excel

Cũng giống như rất nhiều thao tác khác khi thực hiện cách tạo danh sách thả xuống, trong excel khi thực hiện bạn cũng cần thực hiện các chức năng như chỉnh sửa, xóa bỏ, thêm mới, tạo… Khi đã thực hiện xong rồi thì làm thế nào để chỉnh sửa nhỉ? Bạn có thể tiến hành những bước này đơn giản và dễ dàng với các thức sau:

Thay đổi, thêm mới, xóa vùng dữ liệu theo nhu cầu

Để thay đổi những vùng dữ liệu bạn mong muốn bạn có thể tùy chọn vào mục Name manager để chỉnh sửa, xóa, hay tạo mới.

Cách làm tuần tự các bước như sau: Chọn Formulas sau khi chọn xong sẽ có một hộp thoại mở ra là Defined Names, sau đó chọn Name Manager. Để tiến hành thay đổi tên của dải ô bạn có thể chọn vào mục Name trong danh sách vừa tạo, sau đó nhấp vào Edit. Tiến hành chỉnh sửa như mong muốn, sau khi hoàn tất bấm OK.

Bên cạnh đó bạn cũng có thể xóa mục con trong phần danh sách những phần bạn không muốn cài hoặc cài lỗi bạn có thể xóa chúng đi bằng cách bấm vào Delete để xóa những mục bạn không muốn.

Nếu bạn muốn xóa danh sách thả xuống tại một ô mà không phải tất cả bạn có thể bấm và lựa chọn mở hộp thoại Data Validation để tùy chọn, mặc định chúng và bấm nút Clear All. Như vậy bạn đã hoàn tất một thủ tục xóa một danh sách trong một ô mình không muốn tạo. Khi bạn xóa xong ở địa chỉ ô đó một địa chỉ danh sách khác sẽ mặc định thay thế trong ô bạn vừa xóa.

Như vậy, không chỉ việc tạo danh sách thả xuống mới cần chỉnh sửa mà đối với việc tạo danh sách thả xuống trong google sheet hay trong trang tính cũng cần thiết. Bạn cũng thực hiện tương tự như những bước trong excel ở trên thôi, không có gì phải vướng mắc cả. Tất cả được thực hiện thành công hay không là ở bạn.

Cách để tạo một danh sách thả xuống cố định

Tên của danh sách cũng cần phù hợp với yêu cầu, nếu bạn chọn nó mặc định ví dụ như mặc định của bạn là giới tính nam bạn có thể đặt tên nó là giới tính nam,… như vậy để có thể dễ dàng sử dụng hơn.

Cách sao chép danh sách sổ xuống đơn giản

Thay vì bấm chuột bạn cũng có thể dùng tổ hợp phím để di chuyển đến những vị trí khác bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + C hay Ctrl+ V để sao chép và dán đến những vị trí mà mình yêu cầu. Cách làm như vậy là đã có thể làm bạn yên tâm hơn trong việc di chuyển phần mình vừa làm rồi đúng không.

Giúp bạn cách làm mũi tên xuất hiện trong danh sách thả xuống.

Nếu bạn muốn hình mũi tên luôn luôn xuất hiện khi chọn để thuận tiện hơn thay vì không chọn nó lại biến mất thì bạn có thể đặt nó cố định tại những vị trí đó. Cách làm như vậy bạn có thể tiến hành với việc hãy chụp lại những tấm ảnh màn hình có chứa mũi tên sau đó copy để lấy được hình mũi tên đó, chèn hình ảnh vừa copy được về bảng tính của mình ở vị trí bên phải danh sách sổ xuống. Như vậy, bạn sẽ thấy nút mũi tên kể cả trong trường hợp bạn không chọn danh sách sổ xuống. Khi chọn hay bấm vào lựa chọn các mục trong danh sách sổ xuống, nút mũi tên sẽ hiển thị khi bạn chèn chúng cố định ở đó mà không sợ mất đi. Ngoài ra bạn có thể chèn ảnh vào excel để bản báo cáo của bạn trở lên sinh động hơn giúp người xem dễ hiểu hơn là một văn bản toàn là chữ.

Để tiến hành bạn có thể tải tệp bằng cách nhấn chuột phải vào địa chỉ liên kết bạn vừa tạo về, sau đó nhấn để lưu vào máy. Có thể bấm Save link as để lưu lại đơn giản nhất. Chọn ô phía bên phải sau đó tìm đến mục chứa lệnh Insert. Tại đó bạn có thể bấm chọn vào mục ảnh để tìm kiếm những bức ảnh mình vừa lưu về có chứa hình mũi tên, sau đó di chuyển nó đến những vị trí muốn chèn và bấm Insert. Tiếp đến bạn có thể hoàn tất việc lựa chọn của mình bằng nút lệnh Insert tiếp theo để có định nút mũi tên tại đó.

Tạo một mũi tên xuất hiện cố định cũng đơn giản như việc sao chép hay xóa một danh sách. Vì vậy bạn rất dễ dàng để thực hiện nó. Không chỉ cố định nút mũi tên mà excel còn có thể cố định hàng trong excel giúp bạn dễ dàng quan sát bảng số liện quá nhiều.

Hướng Dẫn Lập Dự Toán Xây Dựng Công Trình Trên Excel

1. Cơ sở lập đơn giá xây dựng công trình

– Giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình

– Giá nhân công của công trình

– Giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công)

Cơ sở pháp lý và hướng dẫn lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, Quý khách có thể tham khảo Phương pháp lập giá xây dựng công trình (Kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ Xây dựng).

– Chọn lập dự toán cho hạng mục công trình có công tác: đào móng băng (50m3); bê tông lót móng đá 4×6 mác 100 (120m3); dọn dẹp vệ sinh (5 công) – Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình – Gồm 5 phần theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng – Sử dụng giá nhân công và giá ca máy ban hành tại TẢI VỀ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng – Phần trình bày sau đây, tôi sẽ minh họa lập dự toán bằng thủ công nhằm giúp các bạn tìm hiểu bản chất của việc lập dự toán, tức chỉ cần sử dụng Excel cũng có thể lập dự toán chứ không quá phụ thuộc vào phần mềm lập dự toán.

Lập đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ, mọi yêu cầu vui lòng liên hệ với Kế toán Việt Hưng để được trợ giúp.

3. VD thực tế dự toán xây dựng bằng Excel về công trình xây dựng trường học

(1) Tạo thêm 3 cột Khối lượng/ Khối lượng chi tiết/ Giá trị – sau đó tạo công thức tính cho 3 cột trong Bảng đơn giá chi tiết.

(2) Thiết lập công thức tính

– Cột Khối lượng: căn cứ vào cột Khối lượng ở bên bảng Đơn giá tổng hợp để lập công thức, ví dụ sử dụng công thức VLOOKUP

+ Chọn Hàm =vlookup và trỏ chuột kích vào cột STT chọn 1

– Di chuyển sang bảng Đơn giá tổng hợp chọn toàn bộ vùng từ số 1 ít nhất lấy đến vùng cột Khối lượng (cột E) – sau khi chọn vùng xong thì ấn “F4” để khóa miền

– Vẫn ở trên bảng Đơn giá tổng hợp, trên hàm công thức:

+ Đánh thêm số 5 vì cột Khối lượng đếm từ trái qua phải ở vị trí thứ 5

+ Đánh thêm số 0 để không làm tròn vẫn giữ nguyên giá trị của hàm tìm kiếm

– Tiếp tục tham chiếu kéo xuống bôi đen toàn bộ hạng mục 1 AC.13122 ứng với giá trị 8.58, kích chuột phải chọn “Paste Special”

(4) Tạo thêm 3 Sheet trong Excel vì mục tiêu dự toán sẽ là bảng Tổng hợp vật tư-nhân- công- máy thi công

+ Thao tác trên Đơn giá chi tiết (2) đã sao chép

+ Góc phải ô Giá trị chọn phễu lọc tích “Select All”

(5) Tổng hợp phân loại nguyên vật liệu cùng tên gọi

– Và bôi đen 2 cột từ dòng 5 đến hết ấn “Ctrl + C” sang file sheet Tổng hợp vật tư (TH VT) đã lập trước đó

Khi lọc xong lần lượt copy về Sheet Tổng hợp vật tư (TH VT) đã tạo để bóc tách trước đó:

– Tạo thêm 2 mục Đơn vị & Đơn giá cho vật tư

+ Mục đơn giá: ĐƠN GIÁ = TỔNG GIÁ TRỊ / KHỐI LƯỢNG

Cuối cùng so sánh Giá trị Tổng hợp vật tư ta đã làm xong trên xem có trùng khớp với bảng Tổng kinh phí hạng mục công trình về Chi phí vật liệu

Quy Trình Xin Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế

Bạn đang muốn thành lập công ty về du lịch nước ngoài, nhưng đang vướng mắc ở thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Đây là thủ tục bắt buộc doanh nghiệp phải có khi đưa khách việt nam đi du lịch nước ngoài cũng như đưa khách nước ngoài về du lịch Viêt Nam

Thủ tục và hồ sơ rất nhiều nên thường khiến doanh nghiệp vướng mắc ở đây, Bravolaw xin tư vấn đầy đủ hồ sơ và thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Bạn hãy liên hệ ngay với Bravolaw để hoàn thiện giấy phép kinh doanh nhanh nhất.

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế :

– Có giấy phép đăng ký kinh doanh trong đó co ngành nghề kinh doanh lữ hành – Phải có trương chình cho khách du lịch quốc tế , có phương án kinh doanh lữ hành cụ thể – Người điều hành hay giám đốc công ty lữ hành phải có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong ngành – Có nhiều hơn ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. – Có tiền k‎ý quỹ tại Ngân hàng là 250 triệu đồng

+ Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động + Doanh nghiệp không kinh doanh lữ hành quốc tế trong mười tám tháng liên tục + Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật này;

Hồ sơ thủ tục xin giấy phép lữ hành quốc tế

Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị như sau: – Đơn đề nghị xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành – Giấy đăng ký kinh doanh bản sao công chứng – Có phương án kinh doanh lữ hành cho khách du lịch quốc tế – Có giấy tờ chứng minh người điều hành đã hoạt động được ít nhất 4 năm – Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế – Bản sao thẻ hướng dẫn viên du lịch

Bravoalw sẽ đại diện cho doanh nghiệp làm nốt những việc sau

– Xem xét lại tính hợp lệ của hồ sơ, báo cho doanh nghiệp để bổ sung – Gửi hồ sơ đến các cơ quan nhà nước cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính – Trong 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ co quan nhà nước sẽ thẩm định hồ sơ và gửi kém văn bản lên cơ quan trung ương để xem xét. – Nếu không đủ sẽ ra thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết – Nhận vào giao lại cho khách hàng giấy phép lữ hành quốc tế

Ngoài ra Bravolaw còn tư vấn thêm về lữ hành quốc tế như sau: – Tư vấn điều kiện đăng ký cấp phép – Thủ tục ký quỹ ngân hàng – Thay đổi giấy phép kinh doanh lữu hành – Thành lập chi nhánh văn phòng đại diện công ty du lịch ở Việt Nam và nước ngoài

Hãy liện hệ với Braovlaw theo số Hotline : 1900 6296 để được tư vấn miễn phí

Mọi chi tiết về Quy trình xin giấy phép đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hotline : 1900 6296

Email : ceo@bravolaw.vn

Từ khóa : xin giấy phép lữ hành nội địa

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quy Trình Làm Bctc Trên Excel trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!