Top 11 # Xem Nhiều Nhất Hàm Product Trong Word Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Beiqthatgioi.com

Cách Dùng Hàm Nhân (Hàm Product) Trong Excel

Trong Excel, để có thể tính tổng các giá trị trong bảng số liệu người dùng sẽ sử dụng hàm SUM. Và nếu muốn tính tích các đối số, hoặc tính giai thừa thì sử dụng hàm PRODUCT.

Cú pháp hàm nhân (hàm PRODUCT)

Cú pháp hàm PRODUCT trên Excel là =PRODUCT(number1, [number2]…).

Trong đó number1, number2 là các số cần nhân, ở đây có thể dùng số hoặc có thể là các ô trong Excel, tối đa 255 đối số. Nếu đối tượng hàm tính nhân là các mảng hoặc tham chiếu, với những ô trống, giá trị logic, văn bản sẽ không được tính.

Các ví dụ về hàm PRODUCT

Ví dụ 1: Tính tích các số

Chúng ta sẽ tiến hành tính tích các số 5, 3, 2 và công thức tính là =PRODUCT (5, 3, 2) = 30.

Nếu trong biểu thức tính nhân có số 0, hàm PRODUCT cũng cho ra kết quả chính xác.

Ví dụ 2: Tính tích từng cột trong bảng

Ví dụ 3: Tính lương của nhân viên với tiền lương 1 ngày công và ngày công làm được.

Cách 1: Ở đây người dùng có thể sử dụng toán tử * để tính tiền lương thực lĩnh của nhân viên. Cách này rất đơn giản.

Người dùng nhập công thức E2=C2*D2. Ngay sau đó bạn sẽ nhận được tiền lương thực lĩnh của 1 nhân viên. Kéo xuống bên dưới để tự động nhập kết quả.

Cách 2: Chúng ta sẽ dùng hàm PRODUCT để tính số tiền mà từng nhân viên nhận được.

Bạn nhập công thức tính tại ô kết quả trong cột Tiền lương là =PRODUCT(C2,D2) rồi nhấn Enter để thực hiện hàm tính toán.

Kết quả tính lương khi dùng hàm PRODUCT cũng tương tự như khi chúng ta dùng với toán tử *. Bạn kéo xuống những ô còn lại để nhập số tiền lương cho những nhân viên còn lại.

Việc tính nhân trên Excel sẽ có 2 cách khác nhau, nhưng trong trường hợp phải làm việc với nhiều mảng, nhiều số liệu thì sử dụng hàm PRODUCT sẽ nhanh hơn. Chúng ta chỉ cần nhập tên hàm PRODUCT và lựa chọn khu vực cần tính toán là xong.

Quick Way To Count Words In Excel * Productivity Portfolio

I recently attended a workshop with an expert’s panel where people provided their best Excel tips. One tip involved filtering cells with a certain number of words. A nice tip, but it left some attendees wondering how to count words in Excel. The program doesn’t have this feature, but you can find the answer by creating a formula to count words. (Includes sample Excel worksheet and formula)

The summit tip was for a specific product, but opportunities exist where you might want to count words in an Excel cell. I do a similar process when I pull a list of site search queries from my web analytics to see people’s interests.

Spaces and Counting Words

The key to counting words in Excel is to identify the spaces between words correctly. You need to remove leading and trailing spaces in the cells, or the count will be inflated. There are a couple of ways to do this. A simple way is to use Excel add-ons such as ASAP Utilities.

Another way is to use the Excel TRIM function. The trim function removes leading and trailing spaces in a cell. This text function also removes extra spaces between words to just one space. In the screen snap below, you can see that the spaces aren’t always obvious. You have to compare the counts in Columns B and C.

LEN returns the number of characters in a string. In my case, the number will reflect the number for each cell. Since a “space” is considered a character, it is counted.

SUBSTITUTE is similar to “search and replace” on a cell, except we can specify how many times the substitution should occur. For example, you could indicate once, all, or a specific number.

For example, the formula =SUBSTITUTE(A1,"example","sample") would replace the word “example” with “sample” for cell A1.

For our purposes, we want to substitute a space ” ” with nothing. Effectively, the function removes all spaces, so the words run together. “Example text” would change to “Exampletext.”

Understanding the Word Count Formula

One nice feature of Excel is that you can nest formulas that include multiple functions. The formula below references LEN, TRIM, and SUBSTITUTE. It also starts with the IF function, which we’ve outlined before.

Let me break this down for you.

We TRIM any extra spaces in cell A2 and determine if the cell is blank by using =IF(LEN(TRIM(A2))=0,0. If A2 is blank, it assigns the word count as 0.

If A2 isn’t blank, we count the characters in the cell using LEN(TRIM(A2)). You might think of this as our starting character count inclusive of spaces.

We use LEN(SUBSTITUTE(A2)," ","") to remove the remaining spaces. We then count the characters in this new string.

We take the LEN count from Step 2 and subtract the LEN count from Step 3. We then add one to the count to adjust for the first word.

In the above example, I placed the formula in Column B. However, you can also add more columns to show various stages. This often helps when learning a nested formula. In the screen snap below, my formula is in Column F.

If you prefer word problems, think of it this way. If the cell is empty, make the word count = 0. Otherwise, remove the extra spaces and count the characters in the cell. Hold that value as “A.” Now, remove all spaces in that cell and count the characters again. Hold that value as “B.” Your word count is (A-B) + 1.

“Sample example text” = LEN count of 19. This is your “A.”

“Sampleexampletext” = LEN count of 17. This is your “B.”

(19-17)+1 = word count of 3.

One Step Further

Downloadable Resource

attach_file Excel Word Count Lesson File

Disclaimer: Images from Amazon Product Advertising API. I may receive an affiliate commission on these products if you buy. Updated: 2021-04-17

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Dùng Hàm Nhân (Hàm Product) Trong Excel

Trong Excel, muốn tính tích của các số liệu, ta có hai cách:

Cách thứ nhất, sử dụng toán tử * để nhân các số liệu. Cách này chỉ thích hợp cho những trường hợp bảng tính ít số liệu và khá đơn giản.

Cách thứ hai, sử dụng hàm PRODUCT. Cách này được dùng khi với bảng dữ liệu nhiều số liệu, phức tạp và khối lượng dữ liệu lớn.

Cú pháp của hàm nhân (hàm PRODUCT): = PRODUCT (number1, number2 …)

Trong đó: number1, number2 là các số cần nhân. Number1, number2 có thể nhập trực tiếp giá trị của số hoặc tham chiếu đến các ô trong Excel có chứa dữ liệu số.

Lưu ý:

Ví dụ về cách dùng hàm nhân (hàm PRODUCT) trong Excel

Ví dụ thứ nhất về cách dùng hàm nhân (hàm PRODUCT) trong Excel

Cho bảng dữ liệu sau đây. Hãy tính tiền lương tháng 11 của nhân viên Công ty TNHH Thương mại X.

Cách 1:

Cách đơn giản nhất để tính tiền lương tháng là bạn sử dụng toán tử * để nhân từng ô trong cột “Tiền lương/ ngày” với từng ô trong cột “Số ngày công/ tháng”.

Cụ thể, để tính tiền lương tháng của nhân viên Nguyễn Văn An, tại ô H5, bạn nhập công thức =F5*G5 sau đó nhấn ENTER. Bạn copy công thức của ô H5 cho tất cả các ô còn lại trong cột H để tính tiền lương tháng của các nhân viên còn lại.

Cách 2:

Bạn sử dụng hàm PRODUCT để tính. Để tính tiền lương của nhân viên Nguyễn Văn An, tại ô H5, bạn nhập công thức với cú pháp =PRODUCT(F5,G5) sau đó nhấn ENTER. Bạn copy công thức của ô H5 cho tất cả các ô còn lại trong cột H để tính tiền lương tháng của các nhân viên còn lại.

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng cách khác như sau: tại ô H5, bạn nhập công thức với cú pháp =PRODUCT(F5:G5) sau đó nhấn ENTER. Lưu ý là bạn có thể kéo thả từ ô F5 sang ô G5 thay vì phải nhập thủ công F5:G5. Cách này đặc biệt hữu dụng khi bạn cần nhân nhiều số liệu với nhau.

Ví dụ thứ hai về cách dùng hàm nhân (hàm PRODUCT) trong Excel

Để làm rõ hơn tính năng hữu ích của hàm nhân (hàm PRODUCT) so với việc sử dụng toán tử *, chúng ta sẽ xem xét ví dụ thứ hai.

Cho bảng tính lương làm thêm giờ của nhân viên trong tháng 11. Hãy tính tiền lương làm thêm giờ, biết rằng, tiền lương làm thêm giờ vào ngày bình thường bằng 150% tiền lương một giờ làm việc bình thường nhân với số giờ làm thêm (nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần thì hệ số là 200%, làm thêm vào ngày nghỉ lễ thì hệ số là 300%).

So với ví dụ 1, phép tính nhân ở ví dụ 2 này có phức tạp hơn một chút với 3 số cần nhân bao gồm: tiền lương một giờ làm việc bình thường, số giờ làm thêm và hệ số lương làm thêm giờ. Ta có cách thực hiện như sau:

Cách 1:

Để tính tiền lương làm thêm giờ của nhân viên Nguyễn Văn An, tại ô I5, bạn nhập công thức =F5*G5*H5 sau đó nhấn ENTER. Bạn copy công thức của ô I5 cho tất cả các ô còn lại trong cột I để tính tiền lương tháng của các nhân viên còn lại.

Cách 2:

Bạn sử dụng hàm PRODUCT để tính. Để tính tiền lương của nhân viên Nguyễn Văn An, tại ô H5, bạn nhập công thức với cú pháp =PRODUCT(F5,G5,H5) sau đó nhấn ENTER. Để nhanh hơn, tại ô I5, bạn nhập công thức với cú pháp =PRODUCT(F5:H5) với F5:H5 được thực hiện bằng thao tác kéo thả từ ô F5 sang ô H5 sau đó nhấn ENTER.

Hiệu quả khi Dùng hàm nhân (hàm PRODUCT) so với sử dụng toán tử * như thế nào?

Như vậy, có thể nhận thấy, với hàm nhân (hàm PRODUCT), việc thực hiện thao tác kéo thả để lấy một mảng dữ liệu đã tiết kiệm cho bạn khá nhiều thời gian so với việc sử dụng toán tử * để nhân từng ô số liệu.

Những Thông Tin Cơ Bản Cần Nắm Về Hàm Product Trong Excel

1. Hàm PRODUCT trong Excel là gì?

Hàm PRODUCT trong Excel là hàm được dùng để tính tích của các đối số đã cho. Bên cạnh đó hàm này còn được gọi là hàm nhân của các đối số với nhau và trả về kết quả là tích của các giá trị.

➤ Tham khảo ngay: Tìm hiểu ngay thông tin và cách sử dụng của hàm INT trong Excel phổ biến trong hiện nay.

2. Cú pháp hàm nhân (hàm PRODUCT)

Cú pháp hàm PRODUCT trên Excel là = PRODUCT(number1, [number2]…).

Trong đó: number1, number2 là những số đang muốn nhân mà người thực hiện có thể dùng số hay các ô trong Excel.

Tuy nhiên, hiện nay phần mềm Excel đã giới hạn chỉ được thao tác với tối đa 255 đối số. Trong trường hợp đối tượng của hàm tính nhân là những mảng hay tham chiếu, ô trống, giá trị logic hoặc văn bản thì bạn hoàn toàn không thể thực hiện được.

3. Cách sử dụng hàm PRODUCT trong Excel

Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng hàm PRODUCT để tính tích của các dữ liệu, mảng và phạm vi giá trị đối với phần mềm Excel. Chúng ta có thể lấy ví dụ các số được hiển thị ở ô A1 tới A3 và B1 tới B3. Lúc này bạn áp dụng công thức sau để tính tích của các giá trị =PRODUCT(A1:A3,B1:B3)

Nó sẽ tương đương với công thức: =A1*A2*A3*B1*B2*B3.

Chỉ cần áp dụng ngay cách sử dụng sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng thao tác và tính toán những kết quả như mong muốn một cách chính xác nhất. Cách thực hiện vô cùng đơn giản không quá phức tạp nhưng trả về kết quả rất nhanh chóng.

4. Ví dụ về hàm PRODUCT trong Excel

Hàm PRODUCT được nhập vào bảng tính của Excel thông qua cách nhập hàm hoàn chỉnh ở Thanh công thức Formula Bar hay ứng dụng hộp thoại Function Arguments.

Để có thể tính tích của các ô A1, A2 và A3, bạn hãy lựa chọn một ô trống mới và tiến hành nhập hàm sau: =PRODUCT(A1:A3)

Lúc này sau khi nhấn Enter, kết quả cuối cùng sẽ được hiển thị. Một số người dùng Excel đã có đánh giá họ cảm thấy cách sử dụng hộp thoại Function Arguments đơn giản hơn nhưng vẫn đảm bảo đúng cấu trúc hàm mà không gặp sai sót về dấu ngoặc đơn, dấu phẩy,…

Cách nhập hàm PRODUCT thông qua hộp thoại Function Arguments được thực hiện như sau:

Bước 1: Lựa chọn một ô bất kỳ trên màn hình Excel để thực hiện nhập công thức;

Bước 2: Tại thành Menu chính bạn chọn tiếp mục Formulas;

Bước 3: Bạn tiếp tục chọn tiếp Math & Trig;

Bước 4: Bạn lựa chọn hàm PRODUCT;

Bước 5: Tại hộp thoại Function Arguments bạn đặt con trỏ chuột ở ô Number 1;

Bước 6: Tại trang tính của hàm Excel, bạn bôi đem các ô A1 tới A3 và thêm phạm vi đã chọn vào ô Number 1;

Bước 7: Tại hộp thoại Function Arguments, bạn tiếp tục nhấn OK để hoàn thành yêu cầu và đóng hộp thoại này;

Bước 8: Lúc này kết quả sẽ được hiển thị chính xác giúp bạn thao tác công việc văn phòng đơn giản, nhanh chóng hơn.