Top 10 # Xem Nhiều Nhất Trong Powerpoint F12 Dùng Để Làm Gì Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Beiqthatgioi.com

Hàm Choose Trong Excel Dùng Để Làm Gì?

Hàm Choose trong Excel dùng để làm gì?

Cấu trúc và chức năng trong Excel là gì? Cách sử dụng của hàm Choose trong Excel như thế nào? Đối với bạn, rất có thể đây là lần đầu tiên bạn biết tới hàm Choose, bài viết này sẽ giải quyết những câu hỏi trên.

CHOOSE(index_num, value1,[value2],…)

Index_num: Vị trí của giá trị trả về (Xác định chọn đối số giá trị nào. Index_num phải là số từ 1 đến 254 hoặc công thức hay tham chiếu đến ô chứa số từ 1 đến 254.Value1, value2, … Value 1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. Các đối số giá trị từ 1 đến 254 mà từ đó CHOOSE chọn giá trị hay hành động để thực hiện dựa trên index_num. Các đối số có thể là số, tham chiếu ô, tên xác định, công thức, hàm hay văn bản.

Nếu index_num là 1, hàm CHOOSE trả về value1; nếu nó là 2, hàm CHOOSE trả về value2; v.v..

Nếu index_num nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số của giá trị cuối cùng trong danh sách, hàm CHOOSE trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Nếu index_num là phân số, nó bị cắt cụt đến số nguyên thấp nhất trước khi được dùng.

2. Chức năng của hàm Choose trong Excel

Hàm Choose sử dụng index_num để trả về một giá trị từ danh sách các đối số.

CHOOSE(1, “HocTinVanPhong.Net”,300,2014) = chúng tôi

Value1: “HocTinVanPhong.Net”; Value2: 300; Value3: 2013

Hàm Choose sẽ lựa chọn giá trị có index_num = 1. Như vậy giá trị có vị trí 1 trong ví dụ này chính là chuỗi “HocTinVanPhong.Net”

CHOOSE(2, “HocTinVanPhong.Net”,300,2014) =300

CHOOSE(3, “HocTinVanPhong.Net”,300,2014) =2014

Ví dụ 2: Sự kết hợp giữa hàm Sum và hàm Choose trong Excel

Ta thấy ô kết quả B13 có công thức

Nhìn công thức thì ta thấy có vẻ phức tạp, nhưng thật ra lại rất đơn giản.

Đầu tiên hàm Choose sẽ chọn ra vùng tính tổng, chính là vùng có vị trí thứ 2 (tức là từ C5:C11) sau đó nhiệm vụ của hàm Sum là tính tổng cho vùng mà hàm Choose đã chọn.

Vùng này chính là Tổng Lương tháng của Nhân viên.

Ví dụ 3: Sự kết hợp giữa hàm Countif và hàm Choose

Ta có: B13 = COUNTIF( CHOOSE(3,B5:B11,C5:C11,D5:D11),”PTC”)

Hàm Choose sẽ thực hiện trước, Choose sẽ chọn ra vùng điều kiện cho hàm Countif.

Choose sẽ chọn vùng có vị trí index_num = 3 trong số 3 vùng:

value1 = B5:B11; value2= C5:C11; value3 = D5:D11.

Ta có: CHOOSE(3,B5:B11,C5:C11,D5:D11) = D5:D11

Sau đó nhiệm vụ của hàm Countif là tìm ra những ô thuộc vùng D5:D11 thỏa mãn điều kiện là “PTC” (Phòng tổ chức).

Nói cách khác: COUNTIF( CHOOSE(3,B5:B11,C5:C11,D5:D11),”PTC”) = COUNTIF(D5:D11,”PTC”) = 2

#quantriexcel #kynangmoi

Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?

Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Hàm Vlookup Trong Excel, Giải Bài Tập Excel Hàm Vlookup, Hàm Vlookup Trong Kế Toán, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Vlookup, Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Cách Viết Số 0 Đứng Trước Trong Excel, Hướng Dẫn Hàm Vlookup, Hàm Vlookup 2 Tiêu Chí, Bài Tập Thực Hành Hàm Vlookup, Công Thức Vlookup, Hướng Dẫn Thực Hành Hàm Vlookup, Văn Bản Mẫu Trong Excel, Mẫu Báo Cáo Trong Excel, Văn Bản Trong Excel, Mục Lục Trong Excel, Hàm If Trong Excel, Các Hàm Trong Excel, Vlookup Với 2 Tiêu Chí Từ Một Bảng Tính Khác, Hàm Lý Luận Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Hàm Sumif Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì, In Tài Liệu Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel, Đổi Văn Bản Thành Số Trong Excel, Hướng Dẫn In Trong Excel, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Bài Tập Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Công Thức Bỏ Số 0 Trong Excel, Công Thức Thêm Số 0 Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel 2010, Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Cách Viết Số âm Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Cách Viết Trong ô Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Kỹ Năng Excel Trong Kế Toán, Giáo Trình Vba Trong Excel, Cài Solver Trong Excel 2003, Bảng Cửu Chương Trong Excel, An Công Thức Trong Excel, Cách Viết 001 Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 01 Trong Excel, So Sánh 2 Danh Sách Trong Excel, Hiện ô Công Thức Trong Excel, Cách Trích Dẫn Dữ Liệu Trong Excel, Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Và Lời Giải Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Excel Bằng Vba, Tạo Danh Bạ Điện Thoại Trong Excel, Tạo 1 List Danh Sách Trong Excel, Công Thức Khác 0 Trong Excel, Hướng Dẫn Trộn Văn Bản Trong Excel 2003, Cách Viết 2 Dòng Trong 1 ô Excel, Cách Tính Điểm Thi Trong Excel, Cách Viết 2 Dòng Trong Excel, Bảng Công Thức Trong Excel, Cách Viết X Ngang Trong Excel, Cách Viết M Khối Trong Excel, Cách Viết ô Chéo Trong Excel, Hướng Dẫn Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Cách Tạo ô Trắc Nghiệm Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel 2007, Phân Tích Anova Trong Excel, Thiết Lập Bảng Tính Trong Excel, ẩn Công Thức Trong File Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel 2003, Lọc Danh Sách Học Sinh Giỏi Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel 2016, Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Cách Viết Xuống Dòng Trong Excel, Khóa ô Công Thức Trong Excel 2010, Công Thức Tính Điểm Thi Trong Excel, ẩn Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Lập Danh Sách Khách Hàng Trong Excel, Cách Viết X Bình Phương Trong Excel 2007, Cách Tạo Danh Sách Khách Hàng Trong Excel, Hướng Dẫn Dùng Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2007, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Excel, Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2016, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2003, Excel 2007 Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel Trên Macbook, File Excel Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Excel, Cơ Sở Xây Dựng Gia Dựng Gia Đình Trong Thời Kì Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Niệm Của Hồ Chí Minh Trong Xây Dựng Nhà Nước Trong Sạch, Điều Khiển Thiết Bị Bằng Tin Nhắn Với ( Sim900 Và Arduino ) ứng Dụng Trong Trồng Hoa, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Đánh Giá Tính Thích Hợp Trong Việc Sử Dụng Thuốc ức Chế Bơm Proton Trong Bệnh Loét Dạ Dày,

Hàm Vlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì?, Hàm Vlookup Trong Excel, Giải Bài Tập Excel Hàm Vlookup, Hàm Vlookup Trong Kế Toán, Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Vlookup, Hàm Hlookup Trong Excel Dùng Để Làm Gì, Cách Viết Số 0 Đứng Trước Trong Excel, Hướng Dẫn Hàm Vlookup, Hàm Vlookup 2 Tiêu Chí, Bài Tập Thực Hành Hàm Vlookup, Công Thức Vlookup, Hướng Dẫn Thực Hành Hàm Vlookup, Văn Bản Mẫu Trong Excel, Mẫu Báo Cáo Trong Excel, Văn Bản Trong Excel, Mục Lục Trong Excel, Hàm If Trong Excel, Các Hàm Trong Excel, Vlookup Với 2 Tiêu Chí Từ Một Bảng Tính Khác, Hàm Lý Luận Trong Excel, Hàm Tìm Kiếm Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Excel, Hàm Sumif Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel Là Gì, In Tài Liệu Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel, Đổi Văn Bản Thành Số Trong Excel, Hướng Dẫn In Trong Excel, Cách Viết 90 Độ Trong Excel, Bài Tập Thực Hành Các Hàm Trong Excel, Công Thức Bỏ Số 0 Trong Excel, Công Thức Thêm Số 0 Trong Excel, Hàm Hlookup Trong Excel 2010, Các Hàm Thời Gian Trong Excel, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trong Excel, Cách Viết Số âm Trong Excel, Cách Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 0 ở Đầu Trong Excel, Cách Viết Trong ô Excel, Hướng Dẫn Viết Vba Trong Excel, Kỹ Năng Excel Trong Kế Toán, Giáo Trình Vba Trong Excel, Cài Solver Trong Excel 2003, Bảng Cửu Chương Trong Excel, An Công Thức Trong Excel, Cách Viết 001 Trong Excel, Hướng Dẫn Đánh Văn Bản Trong Excel, Hướng Dẫn Viết Số 0 Trong Excel, Cách Viết Số 01 Trong Excel, So Sánh 2 Danh Sách Trong Excel,

Chế Tạo Thuốc Nổ Trong Minecraft. Thuốc Nổ Dùng Để Làm Gì?

Chế tạo thuốc nổ trong Minecraft

Chúng tôi nhận được thuốc súng

Nó có thể được tìm thấy trong kho báu, hoặc có thể kiếm được bằng cách tiêu diệt creeper hoặc ghasts. Và bạn cần phải tự tay giết chúng để có thời gian nhặt thuốc súng.

Cách sử dụng thuốc nổ

Sau khi người chơi biết cách chế tạo thuốc nổ trong Minecraft, anh ta có cơ hội phá hủy các khối. Làn sóng nổ của thuốc nổ khá lớn, nó phá hủy các khối gần nhất từ u200bu200bvị trí đặt.

Học cách làm nổ thuốc nổ

Sau khi tạo, bạn cần hiểu cách làm nổ thuốc nổ trong Minecraft. Như đã nêu ở trên, sóng nổ khá mạnh. Sau khi đặt thuốc nổ đúng chỗ người chơi cần biết rằng vụ nổ xảy ra sau 4 giây kể từ khi kích nổ. Do đó, bạn cần có thời gian để di chuyển khỏi nơi này đến nơi an toàn. Bạn có thể kích hoạt chất nổ bằng bất kỳ nút nào, đĩa, lửa, bật lửa, v.v. Bạn không nên sử dụng chất nổ để khai thác các nguồn tài nguyên cần thiết cho việc xây dựng, vì thuốc nổ có thể phá hủy chúng nếu chúng rơi xuống dưới làn sóng nổ.

Không có bí mật đặc biệt nào hơn trong việc tạo hoặc sử dụng thuốc nổ trong trò chơi Minecraft. Nhưng điều đáng chú ý là việc sử dụng nó tạo thuận lợi rất nhiều cho công việc và triển khai xây dựng.

Làm thế nào để chế tạo thuốc nổ? Nó rất dễ! Trước tiên, bạn cần phải tìm ra nó là gì. TNT là một thiết bị nổ mạnh được sử dụng để phá các khối và bảo vệ khỏi đám đông và người chơi. Nó được lấy từ 5 khối thuốc súng và 4 khối cát. Thuốc súng nằm ở các rìa của cánh đồng thủ công và ở giữa, cát nằm ở tất cả các không gian còn lại.

Làm thế nào để cho nổ mìn trong Minecraft? Có một số cách để phát nổ. Người đầu tiên đốt nó. Để làm được điều này, bạn sẽ cần một chiếc bật lửa, một nơi kích nổ và thực tế là TNT. Một chiếc bật lửa được chế tác từ những thỏi sắt và đá lửa. Trước khi phát hành phiên bản 1.7, nó có thể được kích hoạt bằng cách chạm nhẹ. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản 1.7 trở lên và việc chơi với bật lửa quá dễ dàng đối với bạn, thì chất nổ có thể nổ nhờ viên đá đỏ. Hoặc bạn làm một ngọn đuốc bằng đá đỏ, hoặc bạn mang cần gạt. Bạn cũng có thể sử dụng nút (đặt hai khối đá cháy liên tiếp). Bạn có thể cần một công thức thuốc nổ trong Minecraft, cả trong khai thác đơn giản và trong cuộc chiến với một mod hoặc người chơi khác. À, trong những vấn đề khác, chính bạn cũng biết, câu hỏi là làm thế nào để làm được điều này? Mọi thứ đều rất đơn giản. Để có nó, chúng ta cần một ít thuốc súng và cát. Chúng tôi đặt năm khối thuốc súng xuống các ô bên ngoài của hộp thủ công (3 * 3), cũng như ở giữa. Chúng tôi dành tất cả không gian còn lại cho bãi cát. Vậy là xong, TNT đã sẵn sàng!

Bản mod Nuclear TNT có nhiều chất nổ rất sặc sỡ. Điều lớn nhất trong số này chắc chắn là lựa chọn hạt nhân. Rất khó để tồn tại trong một vụ nổ vì hai lý do: vụ nổ cực kỳ mạnh và bạn chỉ có thể nấp ở nơi ẩn nấp rất tốt hoặc ở khoảng cách xa. Và thứ hai là vụ nổ thường phá hủy đất xuống các tầng thấp hơn và đá gốc, điều này tạo ra một vấn đề về chuyển động. Nhưng nó đẹp chết tiệt! Bạn cần phải sử dụng nó thật cẩn thận, ngoài lợi ích của việc xóa trang web, TNT có thể gây hại cho bạn hoặc thậm chí giết bạn. Do đó, bạn cần biết cách sử dụng thuốc nổ. Để bắt đầu, bạn cần chọn một địa điểm để kích nổ, nó sẽ được xác định với khu vực phá hủy cần thiết. Nó kích hoạt khi phát nổ, vì vậy bạn có thể tăng sức mạnh của cú đánh bằng cách đặt một số thuốc nổ gần đó. Bản chất của kích hoạt là bắt lửa. Bạn cần chế tạo đá lửa từ một thỏi sắt và đá lửa. Khi đốt lửa, hãy cẩn thận, nó sẽ phát nổ 4 giây sau khi kích hoạt. Bạn cũng có thể kích hoạt chất nổ bằng đá đỏ, ngọn đuốc, dung nham, đòn bẩy, v.v. Nếu bạn đang chơi phiên bản trước 1.7, bạn có thể kích hoạt bằng cách nhấn vào TNT.

Với sự ra đời của siêu thuốc nổ mới trong Nuke TNT Mod cho Minecraft, nhiều cơ hội mới đã mở ra cho người chơi để khai thác tài nguyên và dọn sạch lãnh thổ. Trong số đó có một quả cầu lửa có khả năng phát nổ và thiêu rụi địa ngục, một quả bom dung nham phun ra dung nham trên một không gian rộng lớn, một quả bom hạt nhân ấn tượng với phạm vi hoạt động cực lớn và nhiều loại khác. Chìa khóa còn lại để kích hoạt siêu bom mà không gây hại cho bản thân. Để làm được điều này, bạn chỉ cần xây cho mình một nơi trú ẩn chất lượng tốt, hoặc phải đi một quãng đường dài. Cách thuận tiện nhất là kích nổ siêu biến thể từ xa bằng đá đỏ hoặc các vụ nổ nhỏ. Tất cả bom của mod vẫn là bom, và phương pháp kích hoạt chúng không khác với phương pháp kích hoạt bom thông thường. Vì vậy, một chiếc bật lửa (thỏi sắt và đá lửa theo đường chéo trong hộp thủ công) hoặc một viên đá đỏ có đòn bẩy sẽ giúp bạn. Bất kỳ vật phẩm đốt nào cũng thích hợp để kích hoạt. Nó dễ dàng hơn nhiều cho người chơi với phiên bản trước 1.7 – đánh bom. Vậy đó, những kẻ phá hủy, hãy tận hưởng kỳ nghỉ của bạn!

Trước khi bắt đầu đi sâu vào các khía cạnh và sắc thái của việc tạo ra thứ này trong trò chơi, chúng ta hãy xem vật này là gì và mục đích sử dụng của nó là gì. Hơn nữa, tất nhiên, tất cả người chơi sẽ có thể học cách chế tạo thuốc nổ trong Minecraft và sử dụng nó.

Làm thế nào để chế tạo thuốc nổ trong Minecraft?

Chế tạo Dynamite là một thử thách và yêu cầu các tài nguyên sau trong kho của bạn:

Cát (bạn cần có sẵn 4 khối);

Thuốc súng (yêu cầu 5 khối trong kho).

Đây là một tập hợp tiêu chuẩn của các mặt hàng phải có trong kho của bạn. Nhưng làm thế nào và ở đâu để có được các thành phần?

Nếu bạn đang băn khoăn về việc tạo ra chất nổ, thì hãy chuẩn bị cho thực tế là bạn sẽ phải tìm kiếm nhiều yếu tố để tạo ra vật phẩm này. Một cái gì đó sẽ dễ dàng tìm thấy, và một số thành phần sẽ phải “đổ mồ hôi”. Vậy để chế tạo thuốc nổ đầu tiên chúng ta cần làm gì? Thành phần đầu tiên là cát.

Sẽ không có bất kỳ vấn đề gì với việc khai thác nó nếu bạn không ở Nether. Khối cát có lẽ là một trong những tài nguyên phổ biến và sẵn có nhất trong trò chơi. Đúng, chúng không thích hợp để xây dựng. Mặc dù một số người chơi cố gắng giới thiệu các khối cát như một yếu tố trang trí, và trong một số trường hợp, nó trông rất thú vị. Nếu chúng ta nói về mục đích trực tiếp của các khối cát, thì đây là một yếu tố tuyệt vời để chế tạo.

Bạn có thể tìm thấy loại tài nguyên này ở đâu? Có lẽ bạn không cần phải bận tâm đến công việc, vì cát hầu như ở khắp mọi nơi. Nó có thể được tìm thấy với số lượng rất lớn trong các hang động, trên các bãi biển và sâu dưới nước. Chìm xuống đáy biển hoặc hồ và bạn sẽ tìm thấy thứ mình cần! Ngoài ra, có một tùy chọn trong đó một chất hơi khác có sẵn.

Bạn muốn tạo sự khác biệt so với số đông game thủ và không ngại khó khăn nên muốn tạo thuốc nổ trong Minecraft mà không cần đến cát thông thường có sẵn cho mọi người? Tất nhiên, đáng để thử kiếm một ít cát đỏ. Thành phần này sẽ thay thế cho tài nguyên chính của chúng tôi và sẽ cho phép chúng tôi hoàn thành công việc trên máy nổ.

Vẻ đẹp của cát đỏ mà khó nơi nào có được. Bạn chỉ có thể tìm thấy nguyên tố này trên núi. Thành phần này cũng được sử dụng để tạo ra một trang trại xương rồng và lau sậy. Tất nhiên, lựa chọn thành phần nào trong số này hoàn toàn là sự lựa chọn của bạn. Khi tạo thuốc nổ, điều này không đóng vai trò quan trọng, vì vậy hãy lấy càng nhiều tài nguyên dưới bất kỳ hình thức nào càng tốt, sau đó bạn có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Chúng tôi đã đối phó với nhiệm vụ đầu tiên và tìm thấy số lượng cát cần thiết. Bây giờ chúng ta nên chú ý đến giai đoạn thứ hai và tìm hoặc lấy thuốc súng. Vì mục tiêu của chúng tôi là tạo ra thuốc nổ trong Minecraft, nếu không có tài nguyên này thì sẽ không thể.

Thuốc súng có thể bị đánh bật ra khỏi ma hoặc dây leo. Nhưng đừng quá tự tin, vì nó có vẻ là một nhiệm vụ dễ dàng chỉ khi bắt đầu. Có một số cạm bẫy mà bạn nên làm quen và chuẩn bị cho nó.

Những con ma di chuyển rất tốt và trong trận chiến, chúng có thể bay đi một cách đơn giản. Vì vậy, cần sẵn sàng cho việc triển khai các sự kiện như vậy và có kế hoạch hành động trong trường hợp này.

Creeper là một con quái vật màu xanh lá cây khó đánh, chúng không phải lúc nào cũng chào đón một cuộc gặp gỡ, vì vậy nó có thể làm tăng thêm vấn đề của bạn. Và trong trường hợp này, có những cạm bẫy. Thực tế là khi vật thể này phát nổ, nó sẽ phá hủy nguyên tố chúng ta cần, điều này sẽ có ích cho việc tạo ra thuốc nổ. Người chơi sẽ phải thể hiện mọi kỹ năng và sự xảo quyệt chưa từng có để có thể tự tay giáng một đòn chí mạng vào creep, đồng thời tước đi cơ hội bùng nổ của chúng.

TNT được kích hoạt thông qua các phương tiện sau:

lửa hoặc bật lửa;

thiết bị redstone (đòn bẩy, nút hoặc tấm áp suất).

Dynamite mod cho Minecraft

Dynamite mod cho Minecraft bổ sung vào trò chơi trực tuyến 4 loại chất nổ khác nhau. Sự khác biệt đáng chú ý cả về sức mạnh của vụ nổ và mức độ sát thương mà nó gây ra. Tiện ích này có tên là TNT Mod.

Các loại thuốc nổ mà bổ sung cung cấp:

Nuke TNT. Dành cho những người hâm mộ vụ nổ cực mạnh và bán kính hủy diệt cực lớn. Chất nổ này dành cho những người phá dỡ thực sự, và sẽ mang lại cảm giác thích thú khi nổ thật sự.

Thợ mỏ TNT. Ở đây chúng tôi có mức độ tác động tăng lên gấp hai đến hai lần rưỡi.

Bom lửa. Đối với người mới bắt đầu bắn pháo hoa, tùy chọn này là phù hợp. Sau khi kích nổ, bom nổ như trong một vụ nổ tiêu chuẩn. Nhưng có một điểm đặc biệt, chỉ có trong mô hình này. Sau vụ nổ, mọi thứ trong khu vực bắt đầu bốc cháy và bùng cháy.

Napalm. Trong trường hợp này, không có vụ nổ nào xảy ra, nhưng bạn có cơ hội tạo ra địa ngục trên trái đất với sự trợ giúp của dung nham đang cháy, quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó.

Dynamite Mod cho Minecraft là một tiện ích bổ sung tuyệt vời sẽ lấp đầy trò chơi của bạn với những màu sắc mới và cung cấp cho bạn một công cụ mới để chơi và giải trí. Bạn có cơ hội học một nghề mới và hạn chế nó. Với thiết bị này, chuyến du lịch của bạn sẽ càng trở nên vui vẻ và thú vị hơn!

Video

Chúng tôi đang chờ đợi ý kiến u200bu200bcủa bạn, hãy viết!

Thuốc nổ trong Minecraft không chỉ cần thiết để làm nổ tung ngôi nhà của kẻ thù của bạn mà còn để tiếp cận nhanh các mỏ, cũng như đẩy nhanh quá trình thu thập đất: đá cuội, đất, cát. Khi kích nổ, bạn sẽ mất 1/3 tổng số khối bên cạnh TNT, nhưng bạn chỉ cần nhặt 2/3 còn lại.

Cách tạo thuốc nổ trong Minecraft – những gì bạn cần

Bạn phải tìm kiếm những thứ như:

năm đơn vị thuốc súng,

bốn khối cát hoặc cát đỏ.

Thuốc súng rơi ra khi tiêu diệt các loại cây leo, và cũng có thể được tìm thấy trong hầm mỏ và kho báu. Do đó, hãy trang bị cho mình những mũi tên và một cây cung trước khi rời khỏi nhà vào ban đêm, bạn có thể đủ may mắn để bắn một số loài dây leo.

Luôn luôn có cát trên bờ sông hoặc đại dương. Đừng nhầm lẫn với đá sa thạch: cát phân hủy nhanh hơn nhiều và có kết cấu đồng nhất.

Có một bí quyết để chế tạo thuốc súng: cho đá lửa vào lò. Khi nó cháy hết, bạn sẽ nhận được một đơn vị thuốc súng.

Cách tạo thuốc nổ trong Minecraft – Chế tạo

Như vậy, bạn đã thu thập đủ mọi thứ mình cần. Nó vẫn còn để sắp xếp các mục trong kho lưu trữ bàn làm việc, theo ảnh chụp màn hình bên dưới. Kéo khối thuốc nổ thu được vào kho của bạn.

Cách tạo thuốc nổ trong Minecraft – kích hoạt

Bạn có thể đốt lửa để nổ bằng đá lửa, dung nham, lửa. Nếu creeper phát nổ gần TNT, nó sẽ kích hoạt. Cẩn thận: nếu không vô tình kích hoạt khối thuốc nổ bằng đá lửa, mà bấm trái chuột thì TNT sẽ sáng lên, không nổ. Cách an toàn nhất trông như thế này:

lấy khoảng mười đơn vị bụi đỏ,

đặt nó một con đường từ TNT đến một nơi an toàn, nó sẽ khoảng mười khối,

đặt một đòn bẩy hoặc nút ở cuối.

Hệ thống kích hoạt đã sẵn sàng. Khi cần nổ, chỉ cần vặn cần là TNT sẽ nổ. Bạn có thể đa dạng hóa trò chơi với thuốc nổ theo nhiều cách khác nhau: có một chiếc xe đẩy với TNT, một khẩu đại bác, cũng như một vụ nổ lớn của một số khối TNT. Để làm được điều này, bạn cần đặt thuốc nổ cách nhau hai hoặc ba khối, bạn chỉ có thể kích hoạt một khối vì sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền.

Tìm Hiểu Về Ruby Trong Liên Quân Mobile Dùng Để Làm Gì

Ruby hay còn gọi là Hồng Ngọc là một trong những loại tiền tệ quý hiếm trong Liên Quân Mobile. Các game thủ có thể kiếm được Ruby bằng cách hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày hay tham gia các sự kiện.

Ngoài ra, Ruby có thể mua được những thứ sau:

Quay siêu cấp

200 Ruby/vé – tối đa 5 vé bằng Ruby mỗi ngày

Mua hộp ngọc

Mua gói bao gồm tướng vĩnh viễn + thẻ x2 EXP 1 ngày

Mua thẻ X2 EXP

Mua thẻ X2 Vàng

Ruby trong Liên Quân Mobile để làm gì?

Đối với những game thủ chuyên nghiệm thì việc sử dụng Ruby đã trở nên quá đơn giản và quen thuộc. Tuy nhiên, với những người mới chơi, việc sử dụng hay kiếm thêm Ruby lại không phải là điều dễ dàng. Để làm được điều đó, bạn cần nắm được những lưu ý sau:

Có 3 đơn vị tiền ảo trong game Liên Quân Mobile là : Quân huy, Vàng và Ruby.

Ruby được nhận khi các game thủ hoàn thành được các nhiệm vụ trong game.

Ruby thường dùng để mua các vật phẩm, ngoài trừ ngọc hay tướng.

Bạn đã biết cách kiếm ruby trong liên quân chưa? Thật ra kiếm ruby không khó đâu, chỉ cần bạn đọc chịu khó thực nhiện một số nhiệm vụ trong game là sẽ có vài trăm ruby mỗi ngày. Ngoài ra, mỗi ngày bạn chỉ cần đăng nhập vào game cũng được riot game tặng 30 ruby rồi đấy.

Một số chức năng chính của Ruby trong game

Ruby dùng để mua thẻ nhân đôi kinh nghiệm cho game thủ

Mở bảng ngọc Liên Quân

Dùng Ruby để mua thẻ Vàng

Đặc biệt, Ruby còn có thể dùng mua một số gói Tướng vĩnh viễn trong game như: tướng Toro, gói tướng Kahlii, gói Tướng Gildur.

Với 200 Ruby, người chơi có thể mua một vé còn dùng để tham gia vòng quay may mắm để rinh về cho mình những phần quà hấp dẫn.

Hướng dẫn cách mua Tướng bằng Ruby trong Liên Quân Mobile

Có rất nhiều game thường mua tướng trong Liên Quân bằng Vàng, Quân Huy. Nhưng lại ít người biết cách mua tướng trong Liên Quân bằng Ruby như thế nào. Vậy làm thế nào để “tậu” cho mình những gói tướng để tận dụng số Ruby mà bạn đã kiếm được? Quá đơn giản chỉ với một vài bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Liên Quân Mobile của bạn.

Bước 3: Chọn cho mình một gói tướng vĩnh viễn trong danh sách những tướng được mua bằng Ruby gồm có gói tướng Kahlii, gói Tướng Gildur, gói tướng Toro với giá dao động từ 270 đến 390 Ruby.

Bước 4: Nhấn vào nút Mua để hoàn tất việc mua Tướng bằng Ruby.

Ruby trong liên quân dùng để mua các vật phẩm nào?

Có 2 gói mua bằng Ruby cho bạn lựa chọn :

Gói Hot: Khi nào mua cũng được.

Gói Hằng ngày : Chỉ mua được trong ngày đó thôi.

Các vật phẩm trong gói Hot

Vé Kho Báu : với 200 Ruby bạn mua được 1 vé ( chỉ mua được 5 vé trong 1 ngày )

4 X2 EXP : giá 100 Ruby

10 vé Thắng X2 EXP : giá 200 Ruby

4 vé Thắng X2 vàng : giá 50 Ruby

10 vé Thắng X2 vàng : giá 100 Ruby

Trong gói hằng ngày có các vật phẩm cơ bản sau:

1 ngày X2 EXP : VỚI 100 Ruby

3 ngày X2 EXP : VỚI 200 Ruby

7 ngày X2 EXP : VỚI 400 Ruby

1 ngày X2 VÀNG : VỚI 50 Ruby

3 ngày X2 EXP : VỚI 100 Ruby

7 ngày X2 EXP : VỚI 200 Ruby