Top 12 # Xem Nhiều Nhất Xóa Add In Trong Excel Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Beiqthatgioi.com

Cách Cài Đặt Và Xóa Tệp Add

A. Lưu tệp về bộ nhớ máy

Bạn có thể lưu tệp vào bất cứ đâu trong bộ nhớ máy, nhưng lời khuyên là nên lưu vào thư mục mặc định dành riêng cho các tệp add-in của Office. Địa chỉ đường dẫn của thư mục này sẽ thay đổi tùy theo phiên bản hệ điều hành mà bạn đang sử dụng.

Đối với Windows XP C:Documents and Settings[tên username]Application DataMicrosoftAddIns Đối với Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 C:Users[tên username]AppDataRoamingMicrosoftAddIns B. Hướng dẫn Office cách tìm thấy đường dẫn nơi chứa tệp add-in

Phương pháp nhanh (dùng cho phiên bản Excel 2010 trở lên)

Cửa sổ Windows Explorer sẽ hiện ra và mặc định đường dẫn đến thư mục chứa tệp add-in của Office

Tìm và chọn tệp add-in mà bạn cần, rồi bấm OK

Xong! Add-in của bạn đã được cài đặt thành công

Phương pháp chậm hơn (dùng cho phiên bản Excel 2007 đổ xuống)

Vào tab File ở trong cửa sổ Excel

Chọn mục Excel Options

Chọn phần Add-ins ở cửa sổ phía bên trái

Trong mục Manage, lựa chọn Excel Add-ins từ hộp thoại xổ xuống và bấm phím Browse…

Cửa sổ Windows Explorer sẽ hiện ra và mặc định đường dẫn đến thư mục chứa tệp add-in của Office

Tìm và chọn tệp add-in mà bạn cần, rồi bấm OK

Xong! Add-in của bạn đã được cài đặt thành công

D. Xóa bỏ hoàn toàn add-in

Nếu bạn muốn xóa cài đặt add-in khỏi máy hoàn toàn, bạn có thể làm theo các bước sau:

Tắt chương trình làm việc của bạn (trong ví dụ này chính là phần mềm Excel)

Xóa bỏ tệp add-in khỏi thư mục chứa hoặc chuyển nó sang một thư mục có đường dẫn khác

Mở lại chương trình làm việc trước đó (ở đây là phần mềm Excel)

Tìm đến hộp thoại Add-ins (tham khảo cách làm ở phần A)

Bỏ chọn hoặc chọn lại tên add-in sao cho bạn nhận được một hộp thoại thông báo rằng tệp add-in bạn cần không thể tìm được, đồng thời sẽ có thông báo tiếp theo yêu cầu bạn có muốn xóa tệp add-in này khỏi danh sách các add-in đang hoạt động hay không

Đồng ý với việc xóa bỏ

Lời khuyên nho nhỏ: Nếu bạn quên mất không biết địa chỉ đường dẫn nơi chứa tệp add-ins, bạn có thể thực hiện theo các bước sau để tìm được đường dẫn chứa tệp trên máy:

Sử dụng tổ hợp phím Alt+F11 để mở cửa sổ Visual Basic Editor

Trong hộp thoại xuất hiện, sử dụng tổ hợp phím Ctrl + G để mở phần Immediate Window

Trong phần Project, tô đậm tên add-in mà bạn cần

How To Add Macro Code To Excel Workbook

How to copy Excel macro VBA code to your workbook, from website or sample file. Different types of code, where to paste it. Step-by-step videos, written steps.

Copy Excel VBA Code to a Regular Module

To see the steps for pasting a macro into a workbook, and running the macro, please watch this short video tutorial. The written instructions are below the video.

Copy Excel VBA Code to a Regular Module

Instead of starting from scratch, if you need an Excel macro, you can often find sample code at reputable sites on the internet. To copy that code, and add it to one of your workbooks, follow these steps:

Copy the sample code that you want to use

Open the workbook in which you want to add the code

Hold the Alt key, and press the F11 key, to open the Visual Basic Editor

To run the code:

Copy Excel VBA Code to a Worksheet Module

Worksheet event code is stored on a worksheet module. To add worksheet event code to your worksheet, do the following:

Copy the code that you want to use

Select the worksheet in which you the code to run

Copy Excel VBA Code to a Workbook Module

Another type of code is Workbook Event code, which should be added to the workbook code module:

Copy the code that you want to use

Select the workbook in which you want to store the code

Hold the Alt key, and press the F11 key, to open the Visual Basic Editor

In the Project Explorer, find your workbook, and open the list of Microsoft Excel Objects

Copy Excel VBA Code From a Different Workbook

To see the steps for copying a macro from one workbook to another, in any version of Excel, please watch this short video tutorial. The written instructions are below the video.

Copy Excel VBA Code From a Different Workbook

You may find code in a sample workbook online, and decide to add it to one of your workbooks. You can copy all the code in a module by doing the following:

Open both workbooks

Hold the Alt key, and press the F11 key, to open the Visual Basic Editor

In the Project Explorer, find your workbook, and the workbook with the code that you want to copy. The screenshot at the right, the code is in chúng tôi and will be copied to MyForm.xlsm

Release the mouse button, and a copy of the module will appear in the workbook.

To run the code:

Allow Macros to Run in Your Workbook

To use macros in Excel, you might need to enable them when the file opens. If you are using macros for the first time on your current computer, you might also need to adjust the macro security settings.

Follow the instructions below, to make these changes.

Enable Macros When Opening the File

When you open a workbook that contains macros, you might see a security warning, at the top of the worksheet, above the Formula Bar.

Check Your Macro Security Settings

If you haven’t run macros before, you might need to change your macro security level. (You may have to clear this with your IT department.)

If you changed the setting, close the workbook, and then reopen it

Run an Excel Macro

After you copy a macro to a regular module, follow the steps below, to run the macro. If the macro does not run, check your macro settings.

To run an Excel macro:

Copy the macro code to a regular code module in your file.

Create a Worksheet Event Macro

To see the steps for creating an Excel Worksheet Change Event macro, watch this short video.

There are written steps on the Contextures Blog, and you can download the sample file used in this video.

Modify Copied Excel VBA Code

If you copy VBA code into your Excel file, you might need to make changes to the object names, or other settings, so that the code works correctly in your file. Here are three things to check, before you try to run the code in your file:

Check the Sheet Names and Ranges

If there are sheet names or range references in the code, you can modify them, to match your workbook.

In the code, look for references to “Worksheets” to “Sheets”, and change those to the sheet names in your workbook.

Also look for “Range” references, such as Range(“A1:G100”), and adjust those to match the location of your data.

These references might be at the top of the procedure, in a Set statement:

Set ws = Worksheets("SalesData")

or elsewhere in the code.

If you run the code without modifying the reference, you might see an error message: Run-time error ‘9’: Subscript out of range

Change the sheet name in the line that was highlighted, save the changes, and try the code again.

Add and Name Objects

If the code refers to objects on the worksheet, be sure to add those objects in your workbook, and use the correct object name in the code.

For example, in the code for the Data Validation Combo Box, you’ll need to add a combo box to the worksheet, and name it as TempCombo. Or, if your combo box has a different name, change the code references to match.

Specify the Target Columns or Rows

Some code is designed to run when a cell in a specific row or column is changed. For example, in the sample code shown below, there is a red dot on the line that says column 3 is the only one where the change will occur.

NOTE: In all of these examples, you could use Row instead of Column, to limit the target to specific rows.

A) In your workbook, if you want the code to run when a cell in column E is changed, you could change the 3 to a 5.

If Target.Column = 5 Then

B) Or, add more columns in the code. For example:

If Target.Column = 3 _ Or Target.Column = 5 _ Or Target.Column = 6 Then

C) If you don’t want to limit the code to a specific column, you could delete the two rows (If…End If) that are marked with red circles. In that case, the code will run for a change in every column.

Get the Sample File

To see examples of workbook modules, worksheet modules and regular code modules, download the Add Code to a Workbook sample file. The zipped file is in xlsm format, and contains macros. Be sure to enable macros when you open the file, if you want to test the macros.

Related Tutorials

Create an Excel UserForm Macro Troubleshooting Tips UserForm with ComboBoxes

Edit Your Recorded Macro

Last updated: April 14, 2021 1:25 PM

Tổng Hợp Các Tiện Ích Excel Add

Tiện ích Excel hỗ trợ cho dân văn phòng

Tiện ích Excel này sẽ hỗ trợ một số tiện ích hữu ích trong Excel cho các công việc văn phòng như:

Sắp xếp tiếng Việt.

Tách, gộp họ tên, cột.

Tách, gộp ngày tháng năm.

Chuyển đổi chữ hoa – thường.

Xóa dấu tiếng Việt.

Chuyển đổi bảng mã.

Chèn hàm đọc số thành chữ.

Chèn hàm tính năm, tháng, ngày dư.

Xóa dòng theo điều kiện.

In nhanh File Excel.

Tiện ích Excel hỗ trợ cho nhà trường

Tiện ích Excel hỗ trợ các công việc khi sử dụng Excel trong nhà trường, các bạn sẽ rút ngắn thao tác hơn khi sử dụng bộ tiện ích Excel này. Các bạn sẽ có các tiện ích sau:

Tách gộp họ và tên.

Đổi chữ hoa – thường.

Chuyển đổi bảng mã.

Xóa dấu tiếng Việt.

Đọc số thành chữ.

Ngày tháng năm hiện hành.

Gom dữ liệu.

Lọc dữ liệu.

Xóa dòng theo điều kiện.

Sắp phòng thi – mẫu cố định.

Sắp phòng thi tùy chọn – mẫu tự thiết lập.

Hỗ trợ – in sổ điểm GV.

Hỗ trợ – in bảng tổng hợp.

Tiện ích Excel hay

Tiện ích Excel này hỗ trợ các bạn một số tiện ích về văn bản, tiện ích về số – ô tính, tiện ích về workbooks, tiện ích in dữ liệu:

Tách – ghép họ tên; xóa hàng trống; tô màu xen kẽ; xóa dấu văn bản.

Chuyển Font chữ; chuyển đổi chữ hoa – thường; sắp xếp tiếng Việt.

Ghép ô; ẩn giá trị; đọc số VND; tìm ô trùng nhau; vùng chọn; định dạng nhanh.

Lưu và đóng Excel; xem nhanh; bật gridline; xóa lỗi công thức.

In vùng chọn; xem trang in; thiết lập trang tin; in trang tính.

Cách cài đặt và sử dụng tiện ích Excel

Bước 1: Chạy file .exe của tiện ích mà bạn vừa tải về, sau đó cài đặt tiện ích vào hệ thống.

Bước 3: Trong cửa sổ Excel Options các bạn chọn Add-ins ở menu bên trái, phía bên phải các bạn chọn Go.

Xuất hiện hộp thoại Add-Ins nhỏ các bạn đánh dấu tích chọn ô vuông trước tên tiện ích vừa cài và nhấn OK.

Như vậy trên giao diện Excel các bạn sẽ thấy phần Add-Ins mà bạn vừa chọn, nhấn chọn vào đây để sử dụng các tiện ích nhanh chóng.

Cách gỡ bỏ tiện ích Excel

Sử dụng Control Panel hoặc các ứng dụng gỡ bỏ phần mềm trên hệ thống để gỡ bỏ tiện ích Excel.

Cách Xóa Dòng Kẻ Trong Excel

Ẩn, hiện đường lưới Gridlines bằng lệnh View

Excel có công cụ lựa chọn dể bạn ẩn hiện đường lưới Grinlines cho toàn bộ worksheet của Excel. Bạn cài đặt theo các cách sau.

Chỉnh cài đặt Options của Excel để xóa đường lưới, cài đặt mầu đường lưới

Để chỉnh mầu cho đường lưới của Excel, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào File, chọn  Options của Excel.

Bước 2: Chọn mục Advanced (1). Sử dụng thanh trượt tìm mục Display options for this worksheet (2). Chọn Worksheet mà bạn muốn cài đặt (3). Chọn dấu tích ở mục Show Gridlines (4) để hiện đường lưới và bỏ chọn nếu muốn ẩn đường lưới. Để chọn mầu cho đường lưới thì bạn phải nhớ chọn mục tích Show Gridlines, rồi chọn mầu ở mục Gridlines color (5). Sau khi chọn xong mầu mà bạn thích, bạn nhấn nút OK (6) để cài đặt và quay trở lại Worksheet.

Hình ảnh dưới là Thủ Thuật 123 đã đổi đường lưới của Sheet Doanh Thu sang mầu đỏ.

Sử dụng công cụ Fill để ẩn hiện đường lưới các ô đã chọn

Thay vì muốn bỏ chọn đường lưới cho toàn bộ bảng tính, bạn chỉ muốn ẩn đường lưới cho một số ô mà bạn cần. Vậy bạn có thể sử dụng công cụ Fill (bôi mầu) các ô mầu trắng. Ví dụ bạn có bảng tính sau và cần ẩn đường lưới cho các ô từ A3:F12.

Để hiện lại dòng kẻ lưới, bạn làm theo các bước ở trên và thay vì bôi mầu nền trắng bạn chọn No Fill. Bảng tính sẽ trở về như mặc định ban đầu.